Công văn 2020/TXNK-CST năm 2015 xử lý thuế hàng tái xuất quá hạn 365 ngày mặt hàng gỗ

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2020/TXNK-CST
V/v xử lý thuế hàng tái xuất quá hạn 365 ngày

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1640/HQHT-NV ngày 15/10/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc vướng mắc không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu sau đó xuất khẩu nhưng quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật thì: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Căn cứ hướng dẫn tại Mục 1 công văn số 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính yêu cầu: “Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thực hiện hoàn thuế đối với mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất quá 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu”.

Căn cứ khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 không nêu cụ thể về việc tái xuất theo thời hạn 365 ngày mà quy định: “Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Trường hợp các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất, cơ quan hải quan kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng khi xuất khẩu để kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa xuất khẩu với hàng hóa đã nhập khẩu trước đây;”.

Căn cứ các quy định nêu trên đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng gỗ trước thời điểm Thông tư 38/2015/TT-BTC có hiệu lực (thời điểm Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 và công văn 19128/BTC-CST có hiệu lực) và xuất khẩu quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu thì thực hiện theo công văn 19128/BTC-CST của Bộ Tài chính, cơ quan hải quan không thực hiện hoàn thuế đối với trường hợp này.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng gỗ sau thời điểm Thông tư 38/2015/TT-BTC có hiệu lực thì thực hiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, cơ quan hải quan vẫn xem xét giải quyết hoàn thuế đối với các trường hợp gỗ rượu bia thuốc lá xuất khẩu nhưng quá 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện về hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Liên quan đến vướng mắc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1556/TXNK-CST ngày 28/8/2015 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp trả lời vướng mắc Công ty CP Quốc Huy (đính kèm công văn).

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, PCST (3).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top