Công văn 2018/TXNK-CST năm 2015 về hàng hóa nhập khẩu để làm mẫu của doanh nghiệp chế xuất

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2018/TXNK-CST
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015Kính gửi: Công ty TNHH SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM;
(KCN Yên Phong I, Yên Trung; Huyện Yên Phong, Bắc Ninh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số SDV-IM/2015.10.13-133 của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu để làm mẫu, nghiên cứu, phát triển và đào tạo công nhân trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài sau khi nghiên cứu thành công. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Đối với quà tặng của đối tác nước ngoài gửi cho doanh nghiệp chế xuất sử dụng mã loại hình H11 (hàng nhập khẩu khác) thuộc bảng mã loại hình ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình xuất nhập khẩu trên Hệ thống VNACCS.

2. Về chính sách thuế:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 thì: Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì: Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đề nghị Công ty TNHH Samsung Display đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam được biết./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, CS (03).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top