cách tính thuế TNCN năm 2013

lapnghiepdn

New Member
Hội viên mới
xếp mình lương hàng tháng là 18 tr đồng
xếp mình có 3 người phụ thuộc trong đó có một bé mới sinh 30/3/3013 mình đã đăng kí phụ thuộc
mình tính xếp mình năm nay đóng thuế TNCN như sau mọi người xem có đúng ko

Tổng thu nhập chịu thuế:
18x6 + 18x6 =216 tr

Tổng giảm trừ:
(4+1,6x2)x6 + 1,6x3 + (9+3,6x3)x6 =166,8 tr

Thu nhập tính thuế năm 2013: =216-166,8 = 49,2
số thuế TNCN phải nộp năm 2013 là: 49,2x0,05 =2,46 tr
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

1. Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công:
Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập (tức là tính theo biểu lũy tiến từng phần).
I. Đối với cá nhân có ký hợp đồng lao đông trên 3 tháng:
Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất.
Trong đó:
a, Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ
Mà:
- Thu nhập chịu thuế: là Tổng thu nhập cá nhân nhận được từ tổ chức chi trả không bao các khoản sau:
+ Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không quá 680.000.
+ Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại, trang phục không vượt quá quy định của nhà nước.
+ Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ.
- Các khoản giảm trừ bao gồm:
+ Giảm trừ gia cảnh: bản thân 9.000.000 và người phụ thuộc là 3.600.000 ( tính trên 1 tháng)
+ Các khoản bảo hiểm bắt buộc: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biêt.
+ Các khoản đóng góp từ thiện , nhân đạo, khuyến học.
b, Thuế suất:
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần:

Bậc Thu nhập tính thuế /tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT - 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT - 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT - 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT - 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT - 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT - 9,85 trđ

Xem thêm: Cách làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng và quý
 
Sửa lần cuối:
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

bạn xem dùm mình tính như trên có đúng ko
1. Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công:
Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập (tức là tính theo biểu lũy tiến từng phần).
I. Đối với cá nhân có ký hợp đồng lao đông trên 3 tháng:
Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất.
Trong đó:
a, Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ
Mà:
- Thu nhập chịu thuế: là Tổng thu nhập cá nhân nhận được từ tổ chức chi trả không bao các khoản sau:
+ Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không quá 680.000.
+ Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại, trang phục không vượt quá quy định của nhà nước.
+ Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ.
- Các khoản giảm trừ bao gồm:
+ Giảm trừ gia cảnh: bản thân 9.000.000 và người phụ thuộc là 3.600.000 ( tính trên 1 tháng)
+ Các khoản bảo hiểm bắt buộc: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biêt.
+ Các khoản đóng góp từ thiện , nhân đạo, khuyến học.
b, Thuế suất:
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần:

Bậc Thu nhập tính thuế /tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT - 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT - 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT - 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT - 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT - 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT - 9,85 trđ
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

Thu nhập:
Lương hàng tháng = 18.000.000 x 12 tháng = 216.000.000 đ/năm
Gia cảnh:
Bản thân = 6x4.000.000+9x6.000.000=78.000.000
Người phụ thuộc = 2x1.600.000x6+2x3.600.000x6= 62.400.000
Bé gái= 1x1.600.000x3+1x3.600.000x6= 26.400.000
Tổng phụ thuộc=62.400.000+26.400.000= 88.800.000
Vậy Tổng giảm trừ=88.800.000+78.000.000= 166.800.000
Thu nhập chịu thuế TNCN=216.000.000-166.800.000= 49.200.000 đ/năm
Quy ra tháng = 49.200.000/12= 4.100.000

Thuế TNCN =4.100.000x5%= 205.000 đ/tháng
Tổng thuế TNCN năm 2013=205.000x12= 2.460.000

= > Kết luận bạn làm đúng yêu cầu sếp thưởng một chầu cà fe + một bữa nhậu lẩu (dê, bò, gà, .....) => không say không về

xếp mình lương hàng tháng là 18 tr đồng
xếp mình có 3 người phụ thuộc trong đó có một bé mới sinh 30/3/3013 mình đã đăng kí phụ thuộc
mình tính xếp mình năm nay đóng thuế TNCN như sau mọi người xem có đúng ko

Tổng thu nhập chịu thuế:
18x6 + 18x6 =216 tr

Tổng giảm trừ:
(4+1,6x2)x6 + 1,6x3 + (9+3,6x3)x6 =166,8 tr
Thu nhập tính thuế năm 2013: =216-166,8 = 49,2
số thuế TNCN phải nộp năm 2013 là: 49,2x0,05 =2,46 tr
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

Thu nhập:
Lương hàng tháng = 18.000.000 x 12 tháng = 216.000.000 đ/năm
Gia cảnh:
Bản thân = 6x4.000.000+9x6.000.000=78.000.000
Người phụ thuộc = 2x1.600.000x6+2x3.600.000x6= 62.400.000
Bé gái= 1x1.600.000x3+1x3.600.000x6= 26.400.000
Tổng phụ thuộc=62.400.000+26.400.000= 88.800.000
Vậy Tổng giảm trừ=88.800.000+78.000.000= 166.800.000
Thu nhập chịu thuế TNCN=216.000.000-166.800.000= 49.200.000 đ/năm
Quy ra tháng = 49.200.000/12= 4.100.000

Thuế TNCN =4.100.000x5%= 205.000 đ/tháng
Tổng thuế TNCN năm 2013=205.000x12= 2.460.000

= > Kết luận bạn làm đúng yêu cầu sếp thưởng một chầu cà fe + một bữa nhậu lẩu (dê, bò, gà, .....) => không say không về

Cho e hỏi là chỗ lương hàng tháng phần trên tính đó ạk "Lương hàng tháng = 18.000.000 x 12 tháng = 216.000.000 đ/năm" là 18tr là lương theo hợp đồng hay tính lương dựa vào bảng lương phần tổng thu nhập chịu thuế. Nếu tính theo tổng TNCT thỳ mỗi tháng 1 #?? E đang thắc mắc ko biết tính từ cái nào mới đúng
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

Công thức chung:
Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ
Thuế thu nhập chiu thuế TN cá nhân = (Thu nhập - 9 triệu giảm trừ bản thân- (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) * Thuế suất
Tổng Lương = Lương Căn Bản + phụ cấp trách theo lương + Phụ cấp cơm (Nếu có > 680.000VNĐ)
Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản than (9 triệu/ tháng) + Số người phụ thuộc*3.6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc(9.5%)
Các khoản giảm trừ:
Môt năm khấu trừ bản thân = 6x4.000.000+6x9.000.000=78.000.000
Gia cảnh phụ thuộc=1.600.000x6+3.600.000x6= 31.200.000

Chú ý: chi phí tiền cơm chỉ bị khống chế > 680.000 là phải chịu thuế TNCN, nếu < 680.000 thì không chịu thuế TNCN, với thuế TNDN thì tiền cơm dù > 680.000 hay < 680.000 => đều là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN
Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước để hoạt động thì phần tiền cơm vượt > 680.000 bị loại khi tính thuế TNDN

-Vé máy bay khứ hồi cho người nước ngoài: một năm chỉ được phép chi một lần duy nhất, nếu vượt quá 01 lần thì phần vượt bị đánh thuế TNCN Ví dụ:ông A có -Tiền mua vé máy bay khứ hồi nghỉ phép trong năm= 3 lần x 20.000.000 =60.000.000 => ông A chỉ đươc phép trừ 01 lần là thu nhập ko chịu thuế TNCN, Còn 02 lần = 2x20.000.000=40.000.000 bị tính thuế tncn

- Phần tăng ca và vượt mức:
Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.
Ví dụ 2: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.
- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ
- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ


Nội dung hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013:

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển chứng khoán:

+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%
+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoản từng lần
Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng * Thuế suất 0,1%
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 10%.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế* Thuế suất 10%
Cho e hỏi là chỗ lương hàng tháng phần trên tính đó ạk "Lương hàng tháng = 18.000.000 x 12 tháng = 216.000.000 đ/năm" là 18tr là lương theo hợp đồng hay tính lương dựa vào bảng lương phần tổng thu nhập chịu thuế. Nếu tính theo tổng TNCT thỳ mỗi tháng 1 #?? E đang thắc mắc ko biết tính từ cái nào mới đúng
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

Thu nhập:
Lương hàng tháng = 18.000.000 x 12 tháng = 216.000.000 đ/năm
Gia cảnh:
Bản thân = 6x4.000.000+9x6.000.000=78.000.000
Người phụ thuộc = 2x1.600.000x6+2x3.600.000x6= 62.400.000
Bé gái= 1x1.600.000x3+1x3.600.000x6= 26.400.000
Tổng phụ thuộc=62.400.000+26.400.000= 88.800.000
Vậy Tổng giảm trừ=88.800.000+78.000.000= 166.800.000
Thu nhập chịu thuế TNCN=216.000.000-166.800.000= 49.200.000 đ/năm
Quy ra tháng = 49.200.000/12= 4.100.000

Thuế TNCN =4.100.000x5%= 205.000 đ/tháng
Tổng thuế TNCN năm 2013=205.000x12= 2.460.000

= > Kết luận bạn làm đúng yêu cầu sếp thưởng một chầu cà fe + một bữa nhậu lẩu (dê, bò, gà, .....) => không say không về

Bác ơi, cách tính của bác thì ok rồi. Nhưng với Bé gái em nghĩ là được tính giảm trừ từ tháng 3/2013 chứ bác, nghĩa là được giảm trừ cho bé này là 10 tháng: 4x1,6 + 6x3,6.
Việc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng được tính kể từ tháng có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
Các bác có thể tham khảo TT111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hương dẫn Luật thuế TNCN số 26/2012.
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

Công thức chung:
Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ
Thuế thu nhập chiu thuế TN cá nhân = (Thu nhập - 9 triệu giảm trừ bản thân- (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) * Thuế suất
Tổng Lương = Lương Căn Bản + phụ cấp trách theo lương + Phụ cấp cơm (Nếu có > 680.000VNĐ)
Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản than (9 triệu/ tháng) + Số người phụ thuộc*3.6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc(9.5%)
Các khoản giảm trừ:
Môt năm khấu trừ bản thân = 6x4.000.000+6x9.000.000=78.000.000
Gia cảnh phụ thuộc=1.600.000x6+3.600.000x6= 31.200.000

Chú ý: chi phí tiền cơm chỉ bị khống chế > 680.000 là phải chịu thuế TNCN, nếu < 680.000 thì không chịu thuế TNCN, với thuế TNDN thì tiền cơm dù > 680.000 hay < 680.000 => đều là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN
Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước để hoạt động thì phần tiền cơm vượt > 680.000 bị loại khi tính thuế TNDN

-Vé máy bay khứ hồi cho người nước ngoài: một năm chỉ được phép chi một lần duy nhất, nếu vượt quá 01 lần thì phần vượt bị đánh thuế TNCN Ví dụ:ông A có -Tiền mua vé máy bay khứ hồi nghỉ phép trong năm= 3 lần x 20.000.000 =60.000.000 => ông A chỉ đươc phép trừ 01 lần là thu nhập ko chịu thuế TNCN, Còn 02 lần = 2x20.000.000=40.000.000 bị tính thuế tncn

- Phần tăng ca và vượt mức:
Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.
Ví dụ 2: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.
- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ
- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ


Nội dung hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013:

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 5%
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển chứng khoán:

+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất 20%
+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoản từng lần
Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng * Thuế suất 0,1%
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 10%.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế* Thuế suất 10%

C đã làm quyết toán thuế TNCN chưa ạk. Có thể cho e xin 1 bảng mẫu c đã làm rồi được ko ạk. Và có thể cho e biết cần làm gì để ủy quyền quyết toán thuế với chi cục thuế, cách thức làm như nào đc ko ạk. E mới vào làm, ko hiểu rõ lắm ạk
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

C đã làm quyết toán thuế TNCN chưa ạk. Có thể cho e xin 1 bảng mẫu c đã làm rồi được ko ạk. Và có thể cho e biết cần làm gì để ủy quyền quyết toán thuế với chi cục thuế, cách thức làm như nào đc ko ạk. E mới vào làm, ko hiểu rõ lắm ạk

Em ơi, bác ấy là Xmen đấy. Chuẩn men, đẹp zai, độc thân :D
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

Em ơi, bác ấy là Xmen đấy. Chuẩn men, đẹp zai, độc thân :D

Tiễn đây bác muỗng xem e tính như này có đúg ko nhé ạk:
(*)Trường hợp 1:
Thu nhập:
Lương hàng tháng = 24.000.000 x 12 tháng = 288.000.000 đ/năm
Gia cảnh:
- Bản thân = 6x4.000.000+9x6.000.000=78.000.000
- không có Người phụ thuộc
- Trích đóng BHXH, BHYT: 16.932.000/năm
=> Tổng giảm trừ =78.000.000+16.932.000= 94.932.000
=> Thu nhập chịu thuế TNCN=288.000.000-94.932.000= 193.068.000 đ/năm
Quy ra tháng = 193.068.000/12= 16.089.000

Thuế TNCN =16.089.000x15%= 1.663.350 đ/tháng
Tổng thuế TNCN năm 2013=1.663.350x12= 19.960.200
==> Số tiền e đã đóng trong năm 2013 = 24.060.581 đ. Vậy số tiền thừa là: 24.060.581 -19.960.200= 4.100.381 có đúng ko?
(*)Trường hợp 2:
Thu nhập:
Lương hàng tháng = 8.800.000 x 12 tháng = 105.600.000 đ/năm
Gia cảnh:
- Bản thân = 6x4.000.000+9x6.000.000=78.000.000
- Người phụ thuộc= (2x1.600.000)x6 + (2x3.600.000)x6 = 62.400.00
- Trích đóng BHXH, BHYT: 8.976.000/năm
=> Tổng giảm trừ =78.000.000+62.400.000+8.976.000= 149.376.000
=> Thu nhập chịu thuế TNCN=105.600.000-149.376.000= (43.776.000) đ/năm
==> TH này ra số âm thỳ là ko phải đóng thuế TNCN đúg ko ạk. Và Số tiền 2.065.305 đ đã đóng năm 2013 được hoàn lại có đúng ko
Ko biết e tính như vậy có đúg ko. Xin bác ý kiến ạk
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

Tiễn đây bác muỗng xem e tính như này có đúg ko nhé ạk:
(*)Trường hợp 1:
Thu nhập:
Lương hàng tháng = 24.000.000 x 12 tháng = 288.000.000 đ/năm
Gia cảnh:
- Bản thân = 6x4.000.000+9x6.000.000=78.000.000
- không có Người phụ thuộc
- Trích đóng BHXH, BHYT: 16.932.000/năm
=> Tổng giảm trừ =78.000.000+16.932.000= 94.932.000
=> Thu nhập chịu thuế TNCN=288.000.000-94.932.000= 193.068.000 đ/năm
Quy ra tháng = 193.068.000/12= 16.089.000

Thuế TNCN =16.089.000x15%= 1.663.350 đ/tháng
Tổng thuế TNCN năm 2013=1.663.350x12= 19.960.200
==> Số tiền e đã đóng trong năm 2013 = 24.060.581 đ. Vậy số tiền thừa là: 24.060.581 -19.960.200= 4.100.381 có đúng ko?
(*)Trường hợp 2:
Thu nhập:
Lương hàng tháng = 8.800.000 x 12 tháng = 105.600.000 đ/năm
Gia cảnh:
- Bản thân = 6x4.000.000+9x6.000.000=78.000.000
- Người phụ thuộc= (2x1.600.000)x6 + (2x3.600.000)x6 = 62.400.00
- Trích đóng BHXH, BHYT: 8.976.000/năm
=> Tổng giảm trừ =78.000.000+62.400.000+8.976.000= 149.376.000
=> Thu nhập chịu thuế TNCN=105.600.000-149.376.000= (43.776.000) đ/năm
==> TH này ra số âm thỳ là ko phải đóng thuế TNCN đúg ko ạk. Và Số tiền 2.065.305 đ đã đóng năm 2013 được hoàn lại có đúng ko
Ko biết e tính như vậy có đúg ko. Xin bác ý kiến ạk
Ok. Bạn tính như vậy là chuẩn rồi.
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

Ok. Bạn tính như vậy là chuẩn rồi.

Cảm ơn bác ạk. Mà bác có thể giải thích cho e hiểu trong công văn có phần qui đổi ý ạk
"3. Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập có thuế TNCN
Việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập có thuế TNCN được thực hiện như sau:

- Giai đoạn từ tháng 01/2013 đến hết tháng 6/2013: áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện. - Giai đoạn từ tháng 7/2013 đến hết tháng 12/2013: áp dụng theo hướng dẫn tại khoản 4, Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.
Công văn có Ví dụ 9 tại Phụ lục 01 đính kèm công văn."
Thế là như nào bác nhỉ???
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

vì 30/3 mới sinh nên mình cũng chư biết là được giảm trừ 3 hay 4 tháng trong 6 tháng đầu năm nữa có bác nào biết chính xác vụ này ko cho e ý kiến với ạ
Bác ơi, cách tính của bác thì ok rồi. Nhưng với Bé gái em nghĩ là được tính giảm trừ từ tháng 3/2013 chứ bác, nghĩa là được giảm trừ cho bé này là 10 tháng: 4x1,6 + 6x3,6.
Việc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng được tính kể từ tháng có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
Các bác có thể tham khảo TT111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hương dẫn Luật thuế TNCN số 26/2012.
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

vì 30/3 mới sinh nên mình cũng chư biết là được giảm trừ 3 hay 4 tháng trong 6 tháng đầu năm nữa có bác nào biết chính xác vụ này ko cho e ý kiến với ạ

Theo mình Giảm tháng 3-4-5-6
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

Theo mình Giảm tháng 3-4-5-6

Bác cho e hỏi về vấn đề lương tháng 13 thỳ tính thuế TNCN kiểu gì ạk. VD đầu năm 2013 mới chia lương T13 của năm 2012. Đầu năm 2014 mới chia lương T13 năm 2013. Vậy Quyết toán thuế thỳ là quyết toán của số đầu năm 2013 hay đầu năm 2014 ạk
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

vì 30/3 mới sinh nên mình cũng chư biết là được giảm trừ 3 hay 4 tháng trong 6 tháng đầu năm nữa có bác nào biết chính xác vụ này ko cho e ý kiến với ạ
Bạn có thể đọc TT111/2013 mình nêu ở trên, có cả ví dụ cụ thể. Tháng nào phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng thì được tính giảm trừ từ tháng đó. Nếu lúc đăng ký giảm trừ gia cảnh bạn ghi thời điểm tính giảm trừ là tháng 3/2013 thì không phải đăng ký lại, nếu bạn đăng ký là tháng 04/2013 thì bạn phải đăng ký lại mới được tính giảm trừ từ tháng 3/2013.
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

Tiễn đây bác muỗng xem e tính như này có đúg ko nhé ạk:
(*)Trường hợp 1:
Thu nhập:
Lương hàng tháng = 24.000.000 x 12 tháng = 288.000.000 đ/năm
Gia cảnh:
- Bản thân = 6x4.000.000+9x6.000.000=78.000.000
- không có Người phụ thuộc
- Trích đóng BHXH, BHYT: 16.932.000/năm
=> Tổng giảm trừ =78.000.000+16.932.000= 94.932.000
=> Thu nhập chịu thuế TNCN=288.000.000-94.932.000= 193.068.000 đ/năm
Quy ra tháng = 193.068.000/12= 16.089.000

Thuế TNCN =16.089.000x15%= 1.663.350 đ/tháng
Tổng thuế TNCN năm 2013=1.663.350x12= 19.960.200
==> Số tiền e đã đóng trong năm 2013 = 24.060.581 đ. Vậy số tiền thừa là: 24.060.581 -19.960.200= 4.100.381 có đúng ko?
(*)Trường hợp 2:
Thu nhập:
Lương hàng tháng = 8.800.000 x 12 tháng = 105.600.000 đ/năm
Gia cảnh:
- Bản thân = 6x4.000.000+9x6.000.000=78.000.000
- Người phụ thuộc= (2x1.600.000)x6 + (2x3.600.000)x6 = 62.400.00
- Trích đóng BHXH, BHYT: 8.976.000/năm
=> Tổng giảm trừ =78.000.000+62.400.000+8.976.000= 149.376.000
=> Thu nhập chịu thuế TNCN=105.600.000-149.376.000= (43.776.000) đ/năm
==> TH này ra số âm thỳ là ko phải đóng thuế TNCN đúg ko ạk. Và Số tiền 2.065.305 đ đã đóng năm 2013 được hoàn lại có đúng ko
Ko biết e tính như vậy có đúg ko. Xin bác ý kiến ạk
cái chỗ màu đỏ ko phải tính theo bậc thuế TNCN lũy tiến từng phần sao
5tr x5%=250.000
10trx10%=1tr
1089000x15%=163.350
thuế TNCN cả năm 2013 là: (250.000+1tr+163.350) x12=16.960.200
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

cái chỗ màu đỏ ko phải tính theo bậc thuế TNCN lũy tiến từng phần sao
5tr x5%=250.000
10trx10%=1tr
1089000x15%=163.350
thuế TNCN cả năm 2013 là: (250.000+1tr+163.350) x12=16.960.200
Oh, đúng rồi đó, thế mà mình quên mất "lũy tiến từng phần". Teddytran nhớ nhé.
 
Ðề: cách tính thuế TNCN năm 2013

Oh, đúng rồi đó, thế mà mình quên mất "lũy tiến từng phần". Teddytran nhớ nhé.

Vâng e cũng tính theo từng phần mà, nhưg e ghi 15% cho nó gọi đấy chứ ạk. Nói chung là e vẫn tính đúng phải không 2 bác ^^. À mà cho e hỏi là lương T13 có được tính vào thuế TNCN ko hay là để phân bổ cho 12 trong năm ạk
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top