Các vấn đề mới cho thuế tncn áp dụng từ 01/01/2009

ktthoan

New Member
Hội viên mới
STT Nội dung thay đổi Quy định hiện hành Từ 01/01/2009 Ghi chú
1 Đối tượng nộp thuế bao gồm
+ Người Việt Nam lao động, làm việc tại Việt Nam, nước ngòai và có thu nhập

+ Người nước ngòai định cư không thời hạn tại Việt Nam có thu nhập

+ Cá nhân cư trú bao gồm người Việt Nam và người nước ngòai thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện:
a. Có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày trong một năm dương lịch họặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu có mặt tại Việt Nam
b. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam

+ Cá nhân không cư trú: không đáp ứng 1 trong 2 điều kiện trên - Quy định mới không phân biệt là người Việt Nam hay là người nước ngòai, miễn sao thỏa mãn 2 điều kiện trên là phải nộp thuế TNCN. Trường hợp người Việt Nam đi lao động hợp tác nước ngòai trên 183 ngày/ năm và không có thu nhập tại Việt Nam thì không là đối tượng nộp thuế.
- Ngòai ra đối tượng là cá nhân kinh doanh có thu nhập sẽ chuyển qua nộp thuế TNCN mà không phải nộp thuế TNDN. Riêng DNTN vẫn nộp thuế TNDN mà không chuyển qua nộp thuế TNCN.
2 Thu nhập chịu thuế 1. Thu nhập thường xuyên
- Các khoản thu nhập dưới các hình thức tiền lương, tiền công, tiền thù lao, bao gồm cả tiền lương làm thêm giờ, lương ca 3, lương tháng thứ 13 (nếu có); tiền phụ cấp; tiền trợ cấp thay lương nhận từ quỹ bảo hiểm xã hội; tiền ăn trưa, ăn giữa ca (nếu nhận bằng tiền);
- Tiền thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất nhân dịp ngày lễ, tết, ngày thành lập ngành, thưởng từ các nguồn, dưới các hình thức: tiền, hiện vật;
- Thu nhập do tham gia dự án, hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, hội đồng quản lý, hội đồng doanh nghiệp
- Tiền bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, tác phẩm; thu nhập về tiền nhuận bút
- Các khoản thu nhập của các cá nhân không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như: thu nhập từ dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ tin học, dịch vụ tư vấn, thiết kế, kiến trúc, đào tạo; hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn; quảng cáo; hoạt động thể dục thể thao; dịch vụ đại lý; thu nhập từ hoa hồng môi giới; dịch vụ khác
- Các khoản thu nhập không tính trong tiền lương, tiền công được chi trả hộ như tiền nhà, điện, nước; riêng tiền nhà tính theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế. Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế trong trường hợp này căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích của căn nhà và cũng được tính tối đa 15% tổng thu nhập chịu thuế. Trường hợp chứng từ chi trả tiền nhà có cả tiền ăn, tiền phục vụ thì số thực tế chi trả hộ chỉ tính trên tiền nhà.
- Các khoản thu nhập khác mà cá nhân được hưởng từ cơ quan chi trả thu nhập.

2. Thu nhập không thường xuyên
- Thu nhập về chuyển giao công nghệ
- Trúng thưởng xổ số dưới các hình thức, kể cả trúng thưởng khuyến mại

3. Thu nhập chưa tính thuế
- Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền cho vay vốn, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán

1. Thu nhập từ họat động sản xuất kinh doanh
- Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật
- Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
- Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công nhận được dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền

- Các khoản phụ cấp, trợ cấp trừ các khỏan phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội;
- Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng môi giới, tham gia đề tài, dự án, tiền nhuận bút và các khoản thù lao khác
- Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác
- Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ đối tượng nộp thuế dưới mọi hình thức
+ Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có);
+ Tiền mua bảo hiểm mà pháp luật không quy định bắt buộc người sử dụng lao động phải mua cho người lao động;
+ Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu, như: chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ

+ Các khoản lợi ích khác theo quy định của pháp luật.- Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán trừ thưởng danh hiệu nhà nước; tiền thưởng cho các giải quốc gia, quốc tế; tiền thưởng sáng chế được NN công nhận, thưởng về phát hiện, khai báo hành vi phạm pháp với nhà nước.

3. Thu nhập đầu tư vốn

- Tiền lãi cho vay;

- Lợi tức cổ phần
- Thu nhập từ đầu tư vốn dưới hình thức khác

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

- Chuyển nhượng vốn trong các tổ chức kinh tế
- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác

5. Thu nhập từ chuyển nhượng Bất động sản6. Thu nhập từ trúng thưởng bằng tiền, hiện vật
7. Thu nhập từ bản quyền


8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

9. Thu nhập từ thừa kế là chứng khóan, vốn góp, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu.


10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khóan, vốn góp, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu


- Khỏan này sẽ lọai trừ tiền luơng, tiền công do tăng ca, làm thêm giờ có được (chỉ tính thu nhập chịu thuế cho phần hệ số 1, phần còn lại sẽ lọai trừ khi tính TN)

- Các khỏan phụ cấp, trợ cấp do cơ quan Bảo hiểm chi trả, các khỏan trợ cấp theo quy định mà doanh nghiệp chi trả sẽ không bị tính là thu nhập chịu thuế (được miễn thuế TNCN)
+ Kể từ 01/01/2009 tòan bộ tiền thuê nhà trả cho người nước ngòai họăc người Việt Nam sẽ tính vào thu nhập chịu thuế 100% số tiền đã thực trả, không tính theo 15% như quy định hiện hành

+ Lưu ý các khỏan phí chơi golf, thẻ hội viên, thẻ massage sẽ tính vào thuế TNCN, không hạch tóan vào chi phí của doanh nghiệp.

+ Cần có quy định cụ thể vì khỏan này hiện chưa có quy định riêng.

- Mức thuế suất áp dụng chung là 5%
- Khỏan thu nhập lãi vay hiện nay được miễn thuế TNCN


Mức thuế suất áp dụng chung là 20%

- Khỏan thu nhập từ chứng khóan hiện nay chưa thu, năm 2009 áp dụng thu 20% trên thu nhập tính thuế họăc 0.1% giá trị chuyển nhượng

- Các khỏan thuế chuyển quyền này hiện nay đang áp dụng theo biểu thuế chuyển quyền bất động sản, mức thuế 4%, quy định mới sẽ tính theo thu nhập tính thuế với mức thuế suất 25% trên thu nhập tính thuế họăc 2% trên giá chuyển nhượng.


- Mức thuế suất áp dụng chung là 10%, tính trên phần giá trị vượt 10T đồng

- Mức thuế suất áp dụng chung là 5%

- Mức thuế suất áp dụng chung là 5%

- Mức thuế suất áp dụng chung là 10% đối với phần giá trị vượt trên 10T đồng

- Mức thuế suất áp dụng chung là 10% đối với phần giá trị vượt trên 10T đồng

3 Thu nhập không chịu thuế - Các khỏan phụ cấp do nhà nước quy định
- Tiền công tác phí có hóa đơn, chứng từ
- Tiền ăn định lượng theo quy định
- Các khỏan trợ cấp XH của các đối tượng chính sách
- Tiền bồi thường bảo hiểm
- Trợ cấp thôi việc, mất việc theo quy định
- Trợ cấp điều động
- Tiền thưởng phát minh, sáng chế
- Thưởng danh hiệu nhà nước
- Tiền nộp BHXH, BHYT theo quy định
- Thu nhập của hộ kinh doanh cá thể
- Các lợi ích được hưởng do cơ quan chi trả thu nhập thanh toán như: chi phí đào tạo nhân viên trả cho nơi đào tạo, chi vé máy bay về phép của người nước ngoài (là đối tượng nộp thuế), học phí cho con của người nước ngoài trả trực tiếp cho các cơ sở giáo dục tại Việt Nam thuộc các cấp giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông.

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng.....
- Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất...trong trường họp cá nhân có 1 nhà, 1 miếng đất
- Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền...
- . Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ....
- Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp...
- Thu nhập từ chuyển đổi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.
- Thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
- Thu nhập kiều hối
- Phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.
- Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội
- Thu nhập từ học bổng
- Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động...
- Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện...
- Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện
- Quy định mới bắt buộc phải tính vào thu nhập đối với các khỏan nhận được từ cơ quan chi trả mà không được miễn như trước đây kể cả tiến tàu xe về thăm gia đình, tiền vé máy bay về nước mà không phục vụ mục đính kinh doanh của chuyên gia, học phí của con người nước ngòai...


4 Giảm trừ gia cảnh - Không quy định giảm trừ - Giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế là 48T/năm hay 4T/tháng
- Mỗi người phụ thuộc là con cái chưa đến tuổi thành niên họăc đã thành niên nhưng còn đang đi học, không có khả năng tạo thu nhập, cha mẹ có mức thu nhập dưới 500,000đ/tháng

- Đối tượng nộp thuế tự chịu trách nhiệm kê khai và đảm bảo tính chính xác. Mỗi người phụ thuộc chỉ được giảm trừ 1 lần vào 1 đối tượng nộp thuế trong năm.
5 Giảm trừ khỏan đóng góp từ thiện - Không quy định giảm trừ - Được giảm trừ theo số thực đóng vào các cơ sở, tổ chức từ thiện được phép thành lập của nhà nước. Khỏan đóng góp của năm nào được trừ vào năm đó.
6 Biểu thuế TNCN
- Người Việt Nam


Bậc Thu nhập bình quân
tháng/người Thuế suất (%)
1 Đến 5.000 0
2 Trên 5.000 đến 15.000 10
3 Trên 15.000 đến 25.000 20
4 Trên 25.000 đến 40.000 30
5 Trên 40.000 40
- Người nước ngòai
Bậc Thu nhập bình quân
Tháng/người Thuế suất
(%)
1 Đến 8.000 0
2 Trên 8.000 đến 20.000 10
3 Trên 20.000 đến 50.000 20
4 Trên 50.000 đến 80.000 30
5 Trên 80.000 40
- Áp dụng biểu thuê suất lũy tiến chung, không phân biệt người Việt Nam hay người nước ngòai cho phần thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công tại Việt Nam.
Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

- Ngòai biểu thuế lũy tiến từng phần cho phần trên còn áp dụng biểu thuế tòan phần cho các họat động còn lại
Thu nhập tính thuế Thuế suất (%)
a) Thu nhập từ đầu tư vốn 5
b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 5
c) Thu nhập từ trúng thưởng 10
d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng 10
đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật thuế TNCN
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều 13 của thuế TNCN 200,1
e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 1 Điều 14 của thuế TNCN
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 2 Điều 14 của thuế TNCN 252

7 Công thức tính thuế TNCN - Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập chịu thuế - BHXH, BHYT


- Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * thuế suất thuế TNCN (Biểu đính kèm) - Thu nhập tính thuế (từ kinh doanh, tiền công, tiền lương) = Tổng thu nhập chịu thuế - BHXH, BHYT – giảm trừ gia cảnh và từ thiện
- Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * thuế suất thuế TNCN (Biểu thuế đính kèm)
8 Trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế của người sử dụng lao động - Người sử dụng lao động có trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế TNCN phải nộp vào tiền lương tiền công của người lao động
- Trách nhiệm kê khai tiến hành hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Nếu số thuế TNCN phải nộp hàng tháng ít hơn 5T thì kê khai và nộp theo quý
- Khấu trừ 10% đối với các khỏan thu nhập từ 500,000 VND trở lên cho thu nhập vãng lai - Người sử dụng lao động có trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế TNCN phải nộp vào tiền lương tiền công của người lao động

- Trách nhiệm kê khai tiến hành hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Nếu số thuế TNCN phải nộp hàng tháng ít hơn 5T thì kê khai và nộp theo quý
- Đối với cá nhân có MST cá nhân thì khấu trừ 10% và không có thì khấu trừ 20%

9 Trách nhiệm kê khai thuế với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh - Không quy định - Kê khai theo quý, quyết tóan hàng năm
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top