BT tình huống chương 3: HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Đan Thy

Member
Hội viên mới
1.Kiểm toán viên Hà được giao phụ trách lập kế hoạch kiểm toán cho một cửa hàng tạp phẩm. Vì cửa hàng có quy mô nhỏ và toàn bộ nhân viên làm việc theo chế độ bán thời gian nên Hà cho rằng hệ thống kiểm soát nội bộ là yếu kém. Do vậy, Hà quyết định đánh giá rủi ro kiểm soát ở mức tối đa cho
toàn bộ các cơ sở dẩn liệu của các báo cáo tài chính và không giới hạn phạm vi kiểm toán cho bất kỳ khoản mục nào.
Yêu cầu:
Bạn hãy nhận xét về cách làm việc của kiểm toán viên Hà?

Theo VSA 400 “Trong đơn vị nhỏ , công việc kiểm soát thường được tập trung vào một số ít người. Trường hợp công việc kiểm toán nội bộ bị giới hạn bởi việc không phân chia nhiệm vụ thì ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính hoàn toàn dựa trên bằng chứng thu thập được từ thử nghiệm cơ bản.”
Như vậy , phương pháp làm việc kiểm toán viên Hà đã phù hợp với các hướng dẫn của chuẩn mực kiểm toán. Tuy nhiên , kiểm toán viên Hà có thể tìm hiểu , xem xét thêm việc phân công phân nhiệm để có sự đánh giá khách quan và đầy đủ hơn.
1. Trong thư quản lý g ửi cho Ban giám đốc công ty Hồng Quang,ktv đã có một số góp ý như sau:
a) Các hóa đơn của người bán khi nhậ được cần phải được một người có thẩm quyền ký duyệt cho thanh toán trên cơ sở đối chiều với số lương thực nhập trên Phiếu nhập kho và đơn giá trên đơn dặt hàng của đơn vị, cũng như kiểm tra lại việc tính toán trên hóa đơn
b) Công ty nên ban hành một quy định về cách thức ứng xử của nhân viên mua hàng khi giao tiếp với nhà cung cấp, thí dụ khi được tặng quà ( hiện vật, tiền,..), mời đi ăn uống,..
c) Bộ phận kiểm toán nội bộ nên tổ chức trực thuộc giám đốc, không nên trực thuộc phó giám đốc tài chính như hiện nay.
d) Tất cả Phiếu nhập kho đều phải được đánh số thứ tự liên tục trước khi sử dụng.
e) Định kỳ tiến hành kiểm kê hàng tồn kho và điều chỉnh lại số liệu trên sổ sách theo số thực tế kiểm kê.
f) Hàng tháng nhà quản lý xem xét lại các báo cáo biến động về tình hình doanh thu và chi phí so với kế hoạch và phân tích nguyên nhân dẫn đến sự biến động.
g)Tất cả chứng từ thanh toán phải được đóng dấu “ Đã thanh toán” khi chi tả.. Yêu cầu:
a.Cho biết mỗi đề xuất trên liên quan đến bộ phận nào của kiểm soát nội bộ ( trong 5 bộ phận : môi trường kiểm soát,đánh giá rủi ro,các hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát) và thuộc về nội dung nào trong bộ phận đó.
b. Cho biết dối với mỗi điểm yếu kém trong kiểm soát nội bộ của đơn vị mà ktv đã kiến nghị điều chỉnh như trên nếu không được đơn vị thực hiện thì có thể sẽ ảnh hưởng đến những khoản mục nào của BCYC.
Thủ tục kiểm soátBộ phận của kiểm toán nội bộKhoản mục có thể bị ảnh hưởng
Các hóa đơn của người bán khi nhận được cần phải được một người có thầm quyền ký duyệt cho thanh toán trên cơ sở đối chiếu với số lượng thực nhập trên phiếu nhập kho và đơn giá trên đơn đặt hàng của đơn vị, cũng như kiểm tra lại việc tính toán trên hóa đơnCác hoạt động kiểm soát (ủy quyền và phê chuẩn – kiểm tra độc lập )Nợ phải trả , hàng tồn kho, chi phí
Công ty nên ban hành một quy định về cách thức ứng xử của nhiên viên mua hàng khi giao tiếp với nhà cung cấp, thí dụ khi được tặng quà (hiện vật, tiền), mời đi ănMôi trường kiểm soát (sự trung thực và các giá trị đạo đức)Hàng tồn kho, Chi phí
Bộ phận kiểm toán nội bộ nên tổ chức trực thuộc giám đốc chứ không trực thuộc phó giám đốc tài chình như hiện nay.Môi trường kiểm soát (Cơ cấu tổ chức)Toàn bộ báo cáo tài chính


Tất cả phiếu nhập kho đều phải được đánh giá số thứ tự trước một cách liên tục.Các hoạt động kiểm soát ( kiểm soát vật chất)Hàng tồn kho, nợ phải trả
Định kỳ tiến hành kiểm kê hàng tồn kho và điều chỉnh lại số liệu trên sổ sách theo số thực tế kiểm kêCác hoạt động kiểm soát ( kiểm soát vật chất)Hàng tồn kho, giá vốn hàng bán
Hàng tháng nhà quản lý xem xét lại các báo cáo biến động về tình hình doanh thu và chi phí so với kế hoạch và phân tích nguyên nhân dẫn đến sự biến động.Các hoạt động kiểm soát (phân tích, rà soát)Toàn bộ báo cáo tài chính, đặc biệt là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Tất cả các chứng từ thanh toán phải được đóng dấu “Đã thanh toán” khi chi trả.Các hoạt động kiểm soát (Kiểm soát chứng từ, sổ sách)
Tiền, nợ phải trả, chi phí
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top