Bài tập kế toán công ty

Ðề: Bài tập kế toán công ty

Bút toán 2 ông long
Nợ tk 111: 800
Nợ tk 2111 : 1500
Nợ tk 153 : 200
Có tk 138 : 2500
 
Ðề: Bài tập kế toán công ty

m.n có bài tập về giải thể công ty ko up lên cho mình và m.n tham khảo vs ạ 1 thanks nhìu @@!
 
MỌI NGƯỜI GIÚP E BÀI TẬP NÀY VỚI A!!!!!!!!1

Đại hội cổ đông quyết định chia công ty cổ phần Miền Tây thành 2 công ty cổ phần mới là công
ty cổ phần Tây Nam và công ty cổ phần Tây Bắc. Biết công ty Miền Tây có vốn điều lệ là 12 tỷ,
chia thành 1.200.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần. Công ty Tây Nam có số vốn
được chia là 720.000 cổ phần, còn công ty Tây Bắc được chia 480.000 cổ phần. Vào ngày chia
công ty, bảng cân đối kế toán của công ty Miền Tây như sau (Đơn vị: triệu đồng):
TÀI SẢN SỐ TIỀN
I. Tài sản ngắn hạn 4.600
1. Tiền mặt 800
2. Tiền gửi ngân hàng 960
3. Phải thu khách hàng 600
4. Nguyên vật liệu 1.000
5. Thành phẩm 800
6. Hàng gửi bán 440
III. Tài sản dài hạn 11.250
1. Tài sản cố định hữu hình 8.400
2. Hao mòn tài sản cố định hữu hình (800)
3. Tài sản cố định vô hình 4.000
4. Hao mòn tài sản cố định vô hình (350)
Tổng 15.850

NGUỒN VỐN SỐ TIỀN
I. Nợ phải trả 2.800
1. Vay ngắn hạn 700
2. Phải trả người bán 600
3. Phải nộp Nhà nước 200
4. Khách hàng trả trước 300
5. Vay dài hạn 1.000
II.Vốn chủ sở hữu 13.050
1. Nguồn vốn kinh doanh 12.400
- Vốn góp 12.000
- Thặng dư vốn 400
2. Quỹ công ty 250
3. Lợi nhuận chưa phân phối 400
Tổng 15.850
Trước khi chia công ty, giá trị tài sản được xác định lại như sau: - Nguyên vật liệu: 960, thành phẩm: 920, Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại): 7.400
Sau khi điều chỉnh lại giá trị tài sản, công ty Miền Tây thực hiện chuyển các nguồn vốn chủ sở hữu khác về vốn góp để xác dịnh giá trị một cổ phần mới.
Yêu cầu:
1. Đặc điểm của việc chia một công ty cổ phần thành 2 công ty cổ phần là gì?
2. Quá trình chia công ty được phản ánh trển sổ kế toán tại 3 công ty bằng các bút toán gì?
Định khoản các bút toán này tại 3 Công ty
 
MỌI NGƯỜI GIÚP E BÀI TẬP NÀY VỚI A!!!!!!!!1

Đại hội cổ đông quyết định chia công ty cổ phần Miền Tây thành 2 công ty cổ phần mới là công
ty cổ phần Tây Nam và công ty cổ phần Tây Bắc. Biết công ty Miền Tây có vốn điều lệ là 12 tỷ,
chia thành 1.200.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần. Công ty Tây Nam có số vốn
được chia là 720.000 cổ phần, còn công ty Tây Bắc được chia 480.000 cổ phần. Vào ngày chia
công ty, bảng cân đối kế toán của công ty Miền Tây như sau (Đơn vị: triệu đồng):
TÀI SẢN SỐ TIỀN
I. Tài sản ngắn hạn 4.600
1. Tiền mặt 800
2. Tiền gửi ngân hàng 960
3. Phải thu khách hàng 600
4. Nguyên vật liệu 1.000
5. Thành phẩm 800
6. Hàng gửi bán 440
III. Tài sản dài hạn 11.250
1. Tài sản cố định hữu hình 8.400
2. Hao mòn tài sản cố định hữu hình (800)
3. Tài sản cố định vô hình 4.000
4. Hao mòn tài sản cố định vô hình (350)
Tổng 15.850

NGUỒN VỐN SỐ TIỀN
I. Nợ phải trả 2.800
1. Vay ngắn hạn 700
2. Phải trả người bán 600
3. Phải nộp Nhà nước 200
4. Khách hàng trả trước 300
5. Vay dài hạn 1.000
II.Vốn chủ sở hữu 13.050
1. Nguồn vốn kinh doanh 12.400
- Vốn góp 12.000
- Thặng dư vốn 400
2. Quỹ công ty 250
3. Lợi nhuận chưa phân phối 400
Tổng 15.850
Trước khi chia công ty, giá trị tài sản được xác định lại như sau: - Nguyên vật liệu: 960, thành phẩm: 920, Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại): 7.400
Sau khi điều chỉnh lại giá trị tài sản, công ty Miền Tây thực hiện chuyển các nguồn vốn chủ sở hữu khác về vốn góp để xác dịnh giá trị một cổ phần mới.
Yêu cầu:
1. Đặc điểm của việc chia một công ty cổ phần thành 2 công ty cổ phần là gì?
2. Quá trình chia công ty được phản ánh trển sổ kế toán tại 3 công ty bằng các bút toán gì?
Định khoản các bút toán này tại 3 Công ty

Xin chào , cho mình xin bải giải qua email ameiliuvn11@gmail.com với ạ . Xin cảm ơn nhiều .
 
MỌI NGƯỜI GIÚP E BÀI TẬP NÀY VỚI Ạ!!!!!!

Đại hội cổ đông quyết định chia công ty cổ phần Miền Tây thành 2 công ty cổ phần mới là công
ty cổ phần Tây Nam và công ty cổ phần Tây Bắc. Biết công ty Miền Tây có vốn điều lệ là 12 tỷ,
chia thành 1.200.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần. Công ty Tây Nam có số vốn
được chia là 720.000 cổ phần, còn công ty Tây Bắc được chia 480.000 cổ phần. Vào ngày chia
công ty, bảng cân đối kế toán của công ty Miền Tây như sau (Đơn vị: triệu đồng):
TÀI SẢN SỐ TIỀN
I. Tài sản ngắn hạn 4.600
1. Tiền mặt 800
2. Tiền gửi ngân hàng 960
3. Phải thu khách hàng 600
4. Nguyên vật liệu 1.000
5. Thành phẩm 800
6. Hàng gửi bán 440
III. Tài sản dài hạn 11.250
1. Tài sản cố định hữu hình 8.400
2. Hao mòn tài sản cố định hữu hình (800)
3. Tài sản cố định vô hình 4.000
4. Hao mòn tài sản cố định vô hình (350)
Tổng 15.850

NGUỒN VỐN SỐ TIỀN
I. Nợ phải trả 2.800
1. Vay ngắn hạn 700
2. Phải trả người bán 600
3. Phải nộp Nhà nước 200
4. Khách hàng trả trước 300
5. Vay dài hạn 1.000
II.Vốn chủ sở hữu 13.050
1. Nguồn vốn kinh doanh 12.400
- Vốn góp 12.000
- Thặng dư vốn 400
2. Quỹ công ty 250
3. Lợi nhuận chưa phân phối 400
Tổng 15.850
Trước khi chia công ty, giá trị tài sản được xác định lại như sau: - Nguyên vật liệu: 960, thành phẩm: 920, Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại): 7.400
Sau khi điều chỉnh lại giá trị tài sản, công ty Miền Tây thực hiện chuyển các nguồn vốn chủ sở hữu khác về vốn góp để xác dịnh giá trị một cổ phần mới.
Yêu cầu:
1. Đặc điểm của việc chia một công ty cổ phần thành 2 công ty cổ phần là gì?
2. Quá trình chia công ty được phản ánh trển sổ kế toán tại 3 công ty bằng các bút toán gì?
Định khoản các bút toán này tại 3 Công ty
 
MỌI NGƯỜI GIÚP E BÀI TẬP NÀY VỚI Ạ!!!!!!

Đại hội cổ đông quyết định chia công ty cổ phần Miền Tây thành 2 công ty cổ phần mới là công
ty cổ phần Tây Nam và công ty cổ phần Tây Bắc. Biết công ty Miền Tây có vốn điều lệ là 12 tỷ,
chia thành 1.200.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần. Công ty Tây Nam có số vốn
được chia là 720.000 cổ phần, còn công ty Tây Bắc được chia 480.000 cổ phần. Vào ngày chia
công ty, bảng cân đối kế toán của công ty Miền Tây như sau (Đơn vị: triệu đồng):
TÀI SẢN SỐ TIỀN
I. Tài sản ngắn hạn 4.600
1. Tiền mặt 800
2. Tiền gửi ngân hàng 960
3. Phải thu khách hàng 600
4. Nguyên vật liệu 1.000
5. Thành phẩm 800
6. Hàng gửi bán 440
III. Tài sản dài hạn 11.250
1. Tài sản cố định hữu hình 8.400
2. Hao mòn tài sản cố định hữu hình (800)
3. Tài sản cố định vô hình 4.000
4. Hao mòn tài sản cố định vô hình (350)
Tổng 15.850

NGUỒN VỐN SỐ TIỀN
I. Nợ phải trả 2.800
1. Vay ngắn hạn 700
2. Phải trả người bán 600
3. Phải nộp Nhà nước 200
4. Khách hàng trả trước 300
5. Vay dài hạn 1.000
II.Vốn chủ sở hữu 13.050
1. Nguồn vốn kinh doanh 12.400
- Vốn góp 12.000
- Thặng dư vốn 400
2. Quỹ công ty 250
3. Lợi nhuận chưa phân phối 400
Tổng 15.850
Trước khi chia công ty, giá trị tài sản được xác định lại như sau: - Nguyên vật liệu: 960, thành phẩm: 920, Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại): 7.400
Sau khi điều chỉnh lại giá trị tài sản, công ty Miền Tây thực hiện chuyển các nguồn vốn chủ sở hữu khác về vốn góp để xác dịnh giá trị một cổ phần mới.
Yêu cầu:
1. Đặc điểm của việc chia một công ty cổ phần thành 2 công ty cổ phần là gì?
2. Quá trình chia công ty được phản ánh trển sổ kế toán tại 3 công ty bằng các bút toán gì?
Định khoản các bút toán này tại 3 Công ty
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top