992/TCT-DNL năm 2015 ủy quyền lập hóa đơn

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------


Số: 992/TCT-DNL
V/v ủy quyền lập hóa đơn.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam.

Trả lời công văn số 567/TKV-KT ngày 02/02/2015 của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc đề nghị hướng dẫn trường hợp ủy quyền lập hóa đơn khi bán hàng, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định như sau:

“d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp các Công ty kho vận thuộc Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam có thành lập các cơ sở tại nhiều địa bàn trên cả nước để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh than của Công ty nhưng Giám đốc và Kế toán trưởng của các Công ty không ký và đóng dấu vào tiêu thức người bán hàng trên hóa đơn giao cho khách hàng thì thực hiện ủy quyền cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của Công ty vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn giao cho khách hàng theo đúng hướng dẫn tại Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Thuận;
- Vụ: CS, PC, TVQT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top