942007QĐ-BTC Chứng chỉ hành nghề kế toán

thanhha238

New Member
Hội viên mới
PHỤ LỤC SỐ 01
NỘI DUNG, YÊU CẦU CHUYÊN ĐỀ THI
(Kèm theo Quyết định số 94 /2007/QĐ-BTC
ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. CÁC CHUYÊN ĐỀ THI GỒM:
1. Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp
2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
3. Thuế và quản lý thuế nâng cao
4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao
5. Kiểm toán và dịch vụ có bảo đảm nâng cao
6. Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
7. Tin học thực hành
8. Ngoại ngữ.
II. NỘI DUNG, YÊU CẦU TỪNG CHUYÊN ĐỀ THI
1. Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp
1.1 Luật Doanh nghiệp
+ Các vấn đề chung về doanh nghiệp;
+ Các loại hình doanh nghiệp.
1.2. Pháp luật về đầu tư
+ Các vấn đề chung về đầu tư
+ Các hình thức đầu tư.
1.3 Pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại
+ Các vấn đề chung về hợp đồng;
+ Hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
1.4 Pháp luật về cạnh tranh
1.5 Pháp luật phá sản
1.6 Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
1.7 Luật Lao động.
2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
2.1 Các vấn đề cơ bản trong tài chính
+ Chức năng của quản lý tài chính trong doanh nghiệp;
+ Giá trị thời gian của tiền tệ;
+ Định giá trái phiếu và cổ phiếu;
+ Thị trường tài chính;
+ Tính toán và phân tích các chỉ số tài chính.
2.2 Nguồn tài trợ của doanh nghiệp
+ Nguồn tài trợ dài hạn;
+ Nguồn tài trợ ngắn hạn;
+ Hệ thống đòn bảy và cơ cấu vốn;
+ Chi phí sử dụng vốn;
+ Cơ cấu nguồn vốn.
2.3 Quản lý tài sản dài hạn, tài sản ngắn hạn
+ Tài sản cố định, tài sản dài hạn;
+ Tài sản lưu động, tài sản ngắn hạn.
2.4 Đánh giá dự án đầu tư và quyết định đầu tư vốn của doanh nghiệp
+ Quyết định đầu tư và quy trình đánh giá dự án đầu tư;
+ Phương pháp chiết khấu dòng tiền;
+ Các phương pháp khác.
2.5 Định giá doanh nghiệp
+ Bản chất và mục tiêu của việc định giá doanh nghiệp;
+ Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp.
2.6 Quản lý Tài chính Công ty Nhà nước và đổi mới doanh nghiệp nhà nước
+ Quản lý tài chính công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác;
+ Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
+ Chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành công ty TNHH một thành viên, công ty hợp danh;
+ Xử lý tài chính đối với hoạt động mua bán, bàn giao, tiếp nhận xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp;
+ Xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.
3. Thuế và quản lý thuế nâng cao
3.1 Thuế giá trị gia tăng
3.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt
3.3 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
3.4 Thuế thu nhập doanh nghiệp
3.5 Thuế thu nhập cá nhân
3.6 Các loại thuế khác
3.7 Luật quản lý thuế
3.8 Kế hoạch thuế.
4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao
4.1 Pháp luật về kế toán
+ Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn;
+ Chuẩn mực kế toán Việt Nam;
+ Nguyên tắc và nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức hành nghề kế toán (kế toán viên hành nghề);
+ Các chế độ kế toán.
4.2 Lập báo cáo tài chính đơn vị kế toán
4.3 Lập báo cáo tài chính hợp nhất
4.4 Kế toán quản trị
+ Các vấn đề cơ bản về kế toán quản trị;
+ Kế toán chi phí;
+ Quyết định ngắn hạn.
5. Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao
5.1 Pháp luật về kiểm toán:
+ Nghị định về kiểm toán và các văn bản hướng dẫn;
+ Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
5.2 Hành nghề kiểm toán
+ Nguyên tắc và nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán;
+ Trách nhiệm và nghĩa vụ nghề nghiệp;
+ Quản lý hành nghề;
+ Quy trình kiểm toán;
+ Kế hoạch kiểm toán;
+ Thu thập bằng chứng kiểm toán;
+ Đánh giá kết quả và soát xét;
+ Báo cáo kiểm toán;
+ Kiểm toán nội bộ;
+ Soát xét báo cáo tài chính, kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở thủ tục thoả thuận trước và báo cáo kiểm toán về những công việc kiểm toán đặc biệt;
+ Dịch vụ có đảm bảo.
6. Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
6.1 Các vấn đề cơ bản về phân tích hoạt động tài chính
6.2 Phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp
+ Đánh giá khái quát hoạt động tài chính;
+ Phân tích kết cấu và sự biến động của tài sản, nguồn vốn;
+ Phân tích tình hình tài trợ và mức độ đảm bảo vốn;
+ Phân tích khả năng thanh toán;
+ Phân tích mức độ tạo tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ;
+ Phân tích điểm hoà vốn và việc ra quyết định;
+ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh;
+ Phân tích rủi ro tài chính và dự báo nhu cầu tài chính.
7. Tin học thực hành
- Thực hành soạn thảo văn bản có bảng, biểu.
- Sử dụng một số phần mềm kế toán cơ bản.
8. Ngoại ngữ
- Yêu cầu: Trình độ C trở lên
- Kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết, dịch./.


PHỤ LỤC SỐ 02

BỘ TÀI CHÍNH
-----------
HỘI ĐỒNG THI KTV VÀ KẾ TOÁN VIÊNHÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC
Số: /TC/HTK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------
Hà Nội, ngày tháng năm

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐIỂM THI KIỂM TOÁN VIÊN NĂM ……...(*)


HỘI ĐỒNG THI KTV VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC
CHỨNG NHẬN:

Ông/Bà: …………………………………………………………........
Năm sinh: ………………………. Số báo danh: …………………….
Nơi làm việc: ……………………………………………………........
Điểm thi các chuyên đề thi như sau:
Chuyên đề thi Điểm thi
Bằng số Bằng chữ
1. Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp
2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
3. Thuế và quản lý thuế nâng cao
4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao
5. Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao
6. Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
Cộng:
7. Tin học thực hành
8. Ngo¹i ng÷Giấy chứng nhận điểm thi là căn cứ để xét các thí sinh đạt yêu cầu thi và là căn cứ để lập hồ sơ đăng ký thi tiếp các chuyên đề chưa thi, thi lại các chuyên đề chưa đạt yêu cầu hoặc thi để đạt tổng số điểm tối thiểu đối với những thí sinh chưa đạt yêu cầu thi.

(*) Hoặc: Kết quả thi kế toán viên hành nghề.

TM. HỘI ĐỒNG THI
CHỦ TỊCH


PHỤ LỤC SỐ 03

BỘ TÀI CHÍNH
MINISTRY OF FINANCE
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN
AUDITOR'S CERTIFICATE
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH/ MINISTER OF FINANCE


Cấp cho Ông (Bà)/ Hereby certifies that Mr/Mrs:
………………………………………………………………………….
Năm sinh/Date of birth:…………………………………………………
Quê quán (Quốc tịch)/Nationality………………………………………
Đạt kết quả loại:…………… kỳ thi Kiểm toán viên do Bộ Tài chính tổ chức tháng …năm...
Has passed the Auditor's Certificate (AC) examination organised by the Ministry of Finance on ……… with grade ……

Hà nội, ngày … tháng … năm …
Số chứng chỉ KTV/AC No:…………… KT. BỘ TRƯỞNG
Chữ ký KTV/Auditor's signature THỨ TRƯỞNG/VICE MINISTER
(Chữ ký‎‎, họ và tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 04

BỘ TÀI CHÍNH
MINISTRY OF FINANCE
-------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN
ACCOUNTING PRACTICE CERTIFICATE
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH/ MINISTER OF FINANCE


Cấp cho Ông (Bà)/ Hereby certifies that Mr/Mrs:
………………………………………………………………………..
Năm sinh/Date of birth:………………………………………………
Quê quán (Quốc tịch)/Nationality……………………………………
Đạt kết quả loại:……………kỳ thi Kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính tổ chức tháng … năm …
Has passed the Accounting practice’s Certificate (APC) examination organised by the Ministry of Finance on ……… with grade ……

Hà Nội, ngày … tháng … năm …
Số chứng chỉ HNKT/APC No:… KT. BỘ TRƯỞNG
Chữ ký HNKT/Accountant's signature: THỨ TRƯỞNG/VICE MINISTER
(Chữ ký‎‎, họ và tên, đóng dấu)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top