678/TXNK-PL năm 2015 về đề nghị trả mẫu lưu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------


Số: 678/TXNK-PLV/v đề nghị trả mẫu lưu

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 40/CV-BMT/2015 ngày 14/4/2015 của Công ty CP đầu tư và kinh doanh vật liệu xây dựng Fico về việc không đồng ý với Thông báo kết quả phân tích số 1850/TB-PTPLHCM ngày 13/8/2014 của Trung tâm PTPLHHXNK chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và đề nghị trả lại mẫu lưu đối với các mặt hàng có Thông báo phân tích trên. Về việc này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1096/TCHQ-TXNK ngày 5/2/2015 hướng dẫn Công ty liên hệ với Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP Hồ Chí Minh để lấy lại mẫu hàng đi giám định. Tuy nhiên, theo phản ánh của Công ty tại công văn số 40/CV-BMT/2015 thì đến nay Công ty chưa nhận được phản hồi từ Chi nhánh Trung tâm về việc trả lại mẫu lưu.

Đề nghị Trung tâm PTPLHHXNK chi nhánh TP Hồ Chí Minh căn cứ theo quy định về trả lại mẫu hàng hóa để xử lý cho Doanh nghiệp. Cục Thuế xin gửi kèm công văn số 40/CV-BMT/2015 để Chi nhánh Trung tâm trả lời cho Doanh nghiệp.

Cục Thuế XNK thông báo để Trung tâm PTPLHHXNK chi nhánh TP Hồ Chí Minh biết.Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Trung tâm PTPLHHXNK;
- Công ty CP đầu tư và kdvlxd Fico;
(Tầng 2, Lô A, Cao ốc vạn đô, 348 Bến Vân Lâu, Q1, TP Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, PL-Trâm (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top