499/TXNK-CST về hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng tái nhập quá hạn 365 ngà

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------


Số: 499/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 9425/CT-TTr1 ngày 23/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc trong giải quyết hoàn thuế xuất khẩu thuốc lá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá:

- Khoản 1 Điều 28: "b) Sở Công Thương cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.";

- Khoản 3.a Điều 30: "a) Thương nhân được cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được xuất khẩu sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan;";

- Khoản 1 Điều 51: "Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013.".

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Anh Cường (mã số thuế 5700596771, trụ sở chính tại tỉnh Quảng Ninh) đã được Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá từ Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Linh Chi (mã số thuế 0101805515, trụ sở chính tại Hà Nội) để bán buôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nếu Cục Thuế nghi vấn giấy phép do Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hà Nội cấp nêu trên chưa phù hợp thì đề nghị Cục Thuế liên hệ với Sở Công thương các tỉnh, thành phố này để được làm rõ.

Đề nghị CụcThuế căn cứ kết quả xác minh giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá và các quy định về điều kiện, thủ tục hoàn thuế GTGT tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 15, Điều 16 và Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT; Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền và Công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền để xem xét xử lý hoàn thuế GTGT theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top