498/TXNK-CST về nhập khẩu hàng hóa của dự án ưu đãi đầu tư do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 498/TXNK-CST
V/v nhập khẩu hàng hóa của DA ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 3811/HQHN-TXNK ngày 10/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư của Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 4166/TCHQ-TXNK ngày 17/4/2014 của Tổng cục Hải quan, thì số hàng hóa đã đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhưng chưa nhập khẩu sẽ tiếp tục được miễn thuế nếu doanh nghiệp xuất trình được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền giải quyết vướng mắc cho Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội làm việc với Công ty để làm rõ việc Công ty có hay không xuất trình được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án và báo cáo về Cục Thuế xuất nhập khẩu trước ngày 15/4/2015.

Cục Thuế XNK thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top