329/TXNK-CS về chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 329/TXNK-CS
V/v chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 20/HQĐNg-TXNK ngày 07/01/2015 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đề nghị giải quyết vướng mắc về chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tại công văn số 5890/BTC-TCHQ ngày 07/5/2014 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp hàng hóa là vật dụng để biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thực phẩm, bia, rượu, nước ngọt, thuốc lá không nhằm mục đích thương mại của doanh nghiệp Việt Nam được doanh nghiệp nước ngoài ủy quyền tạm nhập khẩu cung ứng cho tàu biển nước ngoài vận chuyển khách du lịch neo đậu tại các cảng biển Việt Nam thì khi nhập khẩu phải kê khai, nộp thuế theo quy định và được hoàn thuế nhập khẩu khi hàng hóa thực tái xuất. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 118 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Căn cứ điểm d2 khoản 8 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định đối với trường hợp người nộp thuế không xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng khi nộp hồ sơ hoàn thuế.

Trường hợp khi nộp hồ sơ hoàn thuế nếu doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với số tiền phí dịch vụ do doanh nghiệp nước ngoài ủy quyền trả cho doanh nghiệp nhận ủy thác thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế sau theo quy định tại Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa đã thực xuất và không phát hiện doanh nghiệp có sai phạm gì khác thì hoàn thuế, không thu thuế theo quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện./.Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top