2976/TCT-TNCN năm 2015 xác định số thuế hộ khoán trong trường hợp có thay đổi doanh thu

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2976/TCT-TNCNV/v xác định số thuế hộ khoán trong trường hợp có thay đổi doanh thu.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3048/CT-THNVDT ngày 08/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị xác định số thuế hộ khoán trong trường hợp có thay đổi doanh thu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 15/6/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC, theo đó, tại tiết c, Điểm 4, Điều 6, Chương II Thông tư hướng dẫn:

“c) Cá nhân nộp thuế khoán trong năm có thay đổi về hoạt động kinh doanh (ngành nghề, quy mô, địa điểm,...) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán và các thông tin khác về cá nhân kinh doanh cho thời gian còn lại của năm tính thuế. Trường hợp cá nhân kinh doanh không thay đổi về ngành nghề kinh doanh thì cơ quan thuế chỉ xác định lại doanh thu khoán để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán. Trường hợp có sự thay đổi ngành nghề kinh doanh thì thực hiện điều chỉnh bổ sung theo thực tế của ngành nghề kinh doanh thay đổi.”.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nghiên cứu thực hiện việc điều chỉnh doanh thu tính thuế GTGT và TNCN theo hướng dẫn nêu trên. Đối với các loại thuế khác thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top