2975/TCT-TNCN năm 2015 thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế quyền sử dụng sạp tại các chợ

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2975/TCT-TNCNV/v Thuế TNCN đối với thừa kế quyền sử dụng sạp tại các chợ

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2325/CT-TNCN ngày 17/3/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn vướng mắc về thuế TNCN đối với thừa kế quyền sử dụng sạp tại các chợ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 9 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ thừa kế:

“9. Thu nhập từ nhận thừa kế

Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau:

a) Đối với nhận thừa kế là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với nhận thừa kế là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân; vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

c) Đối với nhận thừa kế là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ thừa kế là bất động sản theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.”

Theo báo cáo của Cục Thuế tại công văn số 2325/CT-TNCN ngày 17/3/2015 và hồ sơ kèm theo thì trường hợp ông Từ Lâm chết và vợ là Bà Trương Thị Dung nhận thừa kế là quyền sử dụng sạp số 354 chợ Bình Tây theo hợp đồng ký với Ban quản lý chợ. Theo đó, bản chất của hợp đồng sử dụng địa điểm kinh doanh là hợp đồng thuê tài sản có thời hạn với phương thức thanh toán một lần mà bà Trương Thị Dung đã tiếp tục được nhận (thừa kế) quyền sử dụng địa điểm kinh doanh của ông Từ Lâm.

Vì vậy căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC bà Trương Thị Dung nhận thừa kế quyền sử dụng sạp của ông Từ Lâm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC; CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top