289/TXNK-CST về không thu thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 289/TCT-CS
V/v thuế GTGT, TNDN.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 10021/CT-TTHT ngày 20/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế GTGT, TNDN đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, biếu tặng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, khuyến mại.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế đối với dịch vụ bảo hiểm.

Căn cứ hướng dẫn tại tiết b Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC thay thế Thông tư số 123/2012/TT-BTC hướng dẫn về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 5 Điều 1 Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định như sau:

“m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra;”

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2.35 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 13 Chương III Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/1/2011 của Bộ Tài chính quy định một số khoản chi được trừ đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Tổng Công ty CP bảo hiểm Bảo Long dùng dịch vụ bảo hiểm của Tổng Công ty để bảo hiểm cho chính tài sản của đơn vị hoặc dùng để cho, biếu, tặng, khuyến mại và tiêu dùng nội bộ thì:

- Về chính sách thuế GTGT, hóa đơn: Đối với dịch vụ bảo hiểm dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp dịch vụ bảo hiểm dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng, ch., Đối với dịch vụ bảo hiểm tiêu dùng nội bộ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty thì Tổng Công ty không lập hóa đơn GTGT và không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

- Về chính sách thuế TNDN: Tổng Công ty không phải ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi phát sinh chi phí tái bảo hiểm hoặc xảy ra sự cố phải bồi thường theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm thì khoản chi này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/1/2011 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK, DNL-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top