2858/TCT-TNCN về khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2858/TCT-TNCN
V/v Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động.

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015Kính gửi: Công ty TNHH INOAC Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô 36, Khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số INOAC-1506ACC ngày 18/6/2015 của Công ty TNHH INOAC Việt Nam về việc khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/HQ12 ngày 21/11/2007;

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Công văn số 34440/CT-HTr ngày 05/6/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội trả lời chính sách thuế đối với Công ty TNHH INOAC Việt Nam về các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động là phù hợp với quy định hiện hành. Đề nghị Công ty TNHH INOAC Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 34440/CT-HTr nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH INOAC Việt Nam được biết./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, TNCN.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top