285/TXNK-PL về thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------


Số: 285/TXNK-PL
V/v thủ tục áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
(Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0153/PLX-XNK ngày 09/02/2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Thủ tục để kê khai, áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính. Do đó, đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nghiên cứu các quy định cụ thể tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC nêu trên hoặc liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự định làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam biết./.Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top