284/TXNK-PL năm 2015 thông báo kết quả phân loại do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------


Số: 284/TXNK-PL
V/v thông báo kết quả phân loại

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 218/HQLA-NV ngày 05/2/2015 của Cục Hải quan tỉnh Long An về thông báo kết quả phân tích phân loại, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến thông báo kết quả phân tích số 2631/TB-PTPLHCM ngày 24/10/2014 của Trung tâm PTPL HH XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) đối với 02 mẫu, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại số 14247/TB-TCHQ ngày 27/11/2014 đối với mẫu tại Mục 2 Phụ lục tờ khai và Thông báo kết quả phân loại số 14243/TB-TCHQ ngày 27/11/2014 đối với mẫu tại Mục 3 Phụ lục Tờ khai.

2. Đối với thông báo kết quả phân tích số 3009/TB-PTPLHCM ngày 5/12/2014 và số 3073/TB-PTPLHCM ngày 12/12/2014:

Căn cứ công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014, công văn số 10536/TCHQ-TXNK ngày 25/8/2014 hướng dẫn các đơn vị xử lý một số vướng mắc khi thực hiện phân tích, phân loại hàng hóa XNK thì 02 mặt hàng tại 02 thông báo kết quả phân tích số 3009/TB-PTPLHCM và số 3073/TB-PTPLHCM của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK-Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh đã được phân loại theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 10536/TCHQ-TXNK.

Theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 7604/TCHQ-TXNK thì: Cơ quan Hải quan nơi có yêu cầu phân tích thực hiện phân loại hàng hóa theo Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan (văn bản thông báo kết quả phân tích của Trung tâm PTPL nêu tại điểm 1 và văn bản thông báo của Cục Thuế XNK nêu tại điểm 2 công văn này).

Như vậy, hai thông báo kết quả phân tích nêu trên đã được gửi tới Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Tho.

Cục Thuế XNK thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm PTPL HH XNK (Chi nhánh tại TP. HCM);
- Lưu: VT, PL-Thảo (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top