2826/TCT-QLN năm 2015 về miễn tiền chậm nộp

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2826/TCT-QLN
V/v: Miễn tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 913/CT-QLN ngày 18/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp xin ý kiến về việc xử lý không tính tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH MTV TM dầu khí Đồng Tháp. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp: Công ty TNHH MTV TM dầu khí Đồng Tháp nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu và được cơ quan Hải quan hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa tháng 11 và tháng 12/2014 là 869.154.447 đồng. Công ty đã kê khai bổ sung tờ khai thuế tháng 11 và tháng 12/2014 điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ là 869.154.447 đồng, đồng thời tăng số tiền thuế GTGT phải nộp tương ứng là 869.154.447 đồng. Sau khi kê khai bổ sung, ngày 24/2/2015 Công ty đã nộp đủ số tiền 869.154.447 đồng vào ngân sách nhà nước và phát sinh thêm số tiền chậm nộp phải nộp là 23.480.934 đồng.

Tại Điều 35 - Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“1. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.4. Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp có quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp theo mẫu số 01/MTCN đối với thông báo mà mình đã ban hành”.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn Công ty lập hồ sơ và xem xét xử lý miễn tiền chậm nộp cho Công ty TNHH MTV TM dầu khí Đồng Tháp theo đúng thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Phó TCT-Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Hồng Minh 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top