2781/TCT-QLN năm 2015 đề nghị hỗ trợ thu phí quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2781/TCT-QLNV/v đề nghị hỗ trợ thu phí quản lý của UBCKNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3840/UBCK-PTTT ngày 25/6/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc hỗ trợ thu phí quản lý công ty đại chúng còn tồn đọng. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 1 Luật Quản lý thuế quy định về phạm vi điều chỉnh như sau:

“Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật”.

- Tại Khoản 2 Điều 2 Luật Quản lý thuế quy định về cơ quan quản lý thuế bao gồm:

“a) Cơ quan thuế gồm Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế;

b) Cơ quan hải quan gồm Tổng cục hải quan, Cục hải quan, Chi cục hải quan”.

Căn cứ quy định nêu trên thì đối với các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Đối với khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại UBCKNN không thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế, vì vậy, cơ quan thuế không thể áp dụng các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đối với khoản nợ này.

Tổng cục Thuế trả lời để UBCKNN được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Tổng cục Trưởng (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, QLN(2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top