276/TXNK-QLN năm 2015 xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 276/TXNK-QLN
V/v xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015


Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phúc Lộc Thọ.
(Ô 10, lô C, khu X2, tổ 58A, Cầu Giấy, Hà Nội).


Trả lời công văn số 11/2015/CV ngày 05/2/2015 của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phúc Lộc Thọ về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải Quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung tại Tổng cục Hải quan ngày 12/2/2015, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phúc Lộc Thọ, MST: 0106308556 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty nêu trên. Trường hợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của Công ty; Quá thời hạn trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không báo cáo về Tổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêu cầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK trước khi nhận hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phúc Lộc Thọ và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:- Như trên;
- Ban Quản lý rủi ro (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLN-Dũng(3b).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top