275/TXNK-PL năm 2015 trả lời 3305/TXNK-PL do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 275/TXNK-PL
V/v trả lời công văn số 3305/TXNK-PL

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015Kính gửi: Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có công văn số 3305/TXNK-PL ngày 24/12/2014 gửi Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đề nghị làm rõ kết quả phân tích các mặt hàng thuộc Thông báo số 2518/TB-PTPLHCM ngày 17/10/2014; tuy nhiên, hiện Cục Thuế xuất nhập khẩu chưa nhận được công văn trả lời của Trung tâm.

Để đảm bảo phân loại chính xác, kịp thời, tránh khiếu nại, khiếu kiện của doanh nghiệp sau khi Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại, Cục Thuế xuất nhập khẩu đề nghị Trung tâm sớm trả lời công văn số 3305/TXNK-PL nêu trên.

Công văn trả lời xin gửi về Cục Thuế xuất nhập khẩu trước ngày 14/02/2015.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh./.Nơi nhận:- Như trên;
- TT PTPL hàng hóa XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, PL(3b).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top