271/TXNK-PL vướng mắc mặt hàng hỗn hợp chất đốt từ than cám và bột các bon đen

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------


Số: 271/TCT-CS
Vv thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015


Kính gửi:

- Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai
- Công ty CP Việt Pháp Proconco
- Công ty TNHH SXTM Adifast
- Công ty TNHH RUBY
- Công ty TNHH MTV TM DV NECO


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2015/CV-HHTA ngày 9/1/2015, công văn số 02/2015/CV-HHTA ngày 16/1/2015 và công văn số 15/2014/CV-HHTA ngày 31/12/2014 của Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam, công văn số 15/DBA-VP ngày 26/12/2014 của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, công văn số 0112/PRO/TCKT ngày 22/12/2014 của Công ty CP Việt Pháp Proconco, công văn số 01/2014/CV-BTC ngày 24/12/2014 của Công ty TNHH SXTM Adifast, công văn số 847/CV/RB-14 ngày 11/12/2014 của Công ty TNHH RUBY, công văn số 03/2014/CV-NECO ngày 18/12/2014 của Công ty TNHH MTV TM DV NECO đề nghị hướng dẫn áp dụng thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi từ ngày 01/01/2015.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 20/01/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 222/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi. Đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Hiệp hội và các doanh nghiệp được biết./.Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo)
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top