2688/TCT-TNCN năm 2015 xác định đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân để xử lý hành vi trốn thuế

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2688/TCT-TNCNV/v: xác định đối tượng nộp thuế TNCN để xử lý hành vi trốn thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 778/CT-TNCN ngày 29/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An về xác định đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng bất động sản để xét xử hành vi trốn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản, xác định đối tượng nộp thuế:

“Việc xác định đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản cụ thể như sau:

……..

Đối tượng nộp thuế đối với chuyển nhượng bất động sản được xác định cụ thể theo tên cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Trường hợp bất động sản thuộc sở hữu chung của một nhóm người hay một hộ gia đình nhưng do một người đại diện đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thì đối tượng nộp thuế là cá nhân đại diện đứng tên và từng cá nhân có văn bản thỏa thuận cho người đại diện đứng tên (có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc chứng nhận của công chứng), hoặc những người có tên ghi trong danh sách kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà mà người đại diện đứng tên theo quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp không có văn bản thỏa thuận hoặc không có danh sách những người cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà do một cá nhân đại diện thì cá nhân đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà là đối tượng nộp thuế.”

Căn cứ quy định trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp của ông Nguyễn Văn Ý và bà Nguyễn Thị Phương Vân chuyển nhượng bất động sản và ông Ý tự kê khai là nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế; ông Ý là người đứng tên trên Giấy chứng nhận, đồng thời là người kê khai, nộp thuế TNCN. Sau đó cơ quan thuế phát hiện việc kê khai của ông Ý là vi phạm pháp luật, có hành vi trốn thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản. Do đó, ông Nguyễn Văn Ý là đối tượng truy thu, nộp thuế TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Long An được biết ./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; Vụ CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Văn Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top