2617/TCT-KK xử lý số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa sau quyết toán và đã chuyển đổi cơ quan thuế

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2617/TCT-KK
V/v xử lý số thuế TNCN nộp thừa sau quyết toán và đã chuyển đổi cơ quan thuế quản lý

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 801/CT-KK&KTT ngày 21/5/2015 của Cục thuế Bình Phước về việc xử lý đối với số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nộp thừa sau quyết toán và đã chuyển đổi cơ quan quản lý thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 21, Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần :

"Công ty chuyên đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi "

Căn cứ Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Quản lý thuế:

"Trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ, đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận sô tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm theo quy định của pháp luật. Đối với thuế thu nhập cá nhân, trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa được bù trừ với số thuế phải nộp tại cơ quan thuế chuyển đến ".

Căn cứ Khoản 1, Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân:

" …Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho quan thuế trực tiếp quản lý "

Theo các quy định nêu trên, số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa của Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng công trình 76 được giải quyết như sau:

- Do thủ tục chuyển cơ quan quản lý thuế và chuyển mã số thuế giữa Cục Thuế tỉnh Bình Phước và Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã được hoàn tất, Tổng cục Thuế đồng ý việc chuyển số thuế TNCN nộp thừa của Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng công trình 76 (nay là Công ty cổ phần ĐTXD công trình 676) từ Cục Thuế tỉnh Bình Phước sang Cục Thuế tỉnh Bình Dương để tiếp tục theo dõi, quản lý.

- Cục Thuế tỉnh Bình Phước có trách nhiệm xác nhận số thuế TNCN nộp thừa đến thời điểm công ty chuyển địa điểm và gửi văn bản đến Cục Thuế tỉnh Bình Dương để chuyển số thuế TNCN nộp thừa sang Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Đồng thời gửi văn bản đến Công ty cổ phần ĐTXD công trình 676 về việc số thuế TNCN nộp thừa đã được chuyển sang Cục Thuế tỉnh Bình Dương theo dõi, quản lý Số thuế TNCN nộp thừa sẽ được bù trừ với số thuế TNCN phải nộp tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương; trường hợp sau khi bù trừ với số thuế phải nộp vẫn còn số thuế nộp thừa, công ty có quyền đề nghị hoàn thuế theo quy định.

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhập số thuế nộp thừa tại chức năng điều

chỉnh chuyển đổi vào ứng dụng quản lý thuế TNCN để theo dõi, quản lý nghĩa vụ thuế với công ty. Trường hợp công ty có đề nghị hoàn thuế TNCN do nộp thừa thì Cục Thuế tỉnh Bình Dương giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước biết và thực hiện.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ TNCN;
- Cục CNTT;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, KK (6b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top