2591/TCT-CS về lập hóa đơn khi cơ quan thi hành án bán tài sản thi hành án dân sự do Tổng cục Thuế

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2591/TCT-CSV/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015


Kính gửi:

- Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang;
- Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.


Ngày 14/4/2015 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CV/2015 của Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang về lập hóa đơn khi cơ quan thi hành án bán tài sản thi hành án dân sự, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung nêu công văn số 03/CV/2015 của Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang và hồ sơ gửi kèm thì:

- Ngày 13/3/2015 Cục thuế tỉnh Bắc Giang có công văn số 567/CT-TTTHT trả lời Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang với nội dung: Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang mua tài sản đảm bảo tiền vay do Chi cục Thi hành án huyện Tân Yên là chủ thể bên bán. Chi cục Thi hành án huyện Tân Yên là tổ chức không kinh doanh bán đấu giá tài sản đảm bảo tiền vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT sẽ không được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ. Chi cục Thi hành án huyện Tân Yên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các văn bản, giấy tờ theo quy định tại Khoản 3 Điều 106 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 để làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Tuy nhiên Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang nhận có ý kiến: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang nhận định tài sản mà Chi nhánh Công ty Hoa Sen mua bán đấu giá là tài sản đảm bảo tiền vay là không đúng vì trước khi Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Yên kê biên bán đấu giá thì tài sản này không thể chấp, cầm cố cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, cũng không đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ khác.

Như vậy ý kiến Cục thuế tỉnh Bắc Giang và ý kiến Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang là khác nhau. Do đó Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Giang liên hệ với các cơ quan chức năng khác trên địa bàn (cơ quan thi hành án, Ngân hàng nhà nước tại tỉnh Bắc Giang...) để làm rõ tài sản mà Chi nhánh Công ty Hoa Sen mua bán đấu giá có phải là tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật hay không để báo cáo Tổng cục và có kiến nghị xử lý cụ thể phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top