2560/TCT-TNCN năm 2015 về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2560/TCT-TNCNV/v nơi nộp hồ sơ QTT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015


Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh
- Cục Thuế tỉnh Quảng Bình
- Công ty CP Tư vấn & Đại lý thuế Hà Tĩnh


Trả lời công văn số 09/CV-15 ngày 02/06/2015 của Công ty CP Tư vấn và Đại lý Thuế Hà Tĩnh về việc nơi nộp hồ sơ QTT của ông Đoàn Lại Giang, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm c.2.1 Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

“c.2.1)...Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:- Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)…”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và hợp đồng số HTH/HĐ DV06/68 ký ngày 27/10/2014 giữa Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh và ông Đoàn Lại Giang do Công ty CP Tư vấn và Đại lý Thuế Hà Tĩnh cung cấp thì ông Đoàn Lại Giang ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi đã được chi nhánh Viettel Hà Tĩnh khấu trừ thuế 10% nên ông Đoàn Lại Giang nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2014 tại Chi cục thuế nơi ông cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Bình căn cứ quy định để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top