2219/TCT-TNCN năm 2015 về quản lý thuế đối với cá nhân đầu tư kinh doanh xe taxi

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2219/TCT-TNCN
V/v: Quản lý thuế đối với cá nhân đầu tư kinh doanh xe taxi.

Hà nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015


Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 281/CT-THNVDT ngày 12/1/2015 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh, công văn số 746/CT-THNVDT ngày 17/3/2015 của Cục Thuế Đà Nẵng và công văn số 10/CV-MLG không ghi ngày tháng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đề nghị hướng dẫn về việc quản lý thuế đối với cá nhân đầu tư kinh doanh xe taxi theo mô hình hợp tác kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế hiện đang trình Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn Luật số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP về chính sách thuế và quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nói chung và cá nhân kinh doanh vận tải theo mô hình hợp tác kinh doanh. Trong thời gian chưa ban hành Thông tư, đề nghị các đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Nguyễn Thị Hạnh
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top