2206/TCT-CS năm 2015 điều chỉnh hóa đơn

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2206/TCT-CS
V/v: điều chỉnh hóa đơn.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Công ty Ajinomoto Việt Nam.
(KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2176/CV-AJI-2014 ngày 30/12/2014 của Công ty Ajinomoto Việt Nam về việc điều chỉnh hóa đơn. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập;

Căn cứ Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách lập tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” trên hóa đơn.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 1005/TCT-CS ngày 24/3/2015 gửi Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về hóa đơn điều chỉnh (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Ajinomoto Việt Nam được biết và liên hệ cơ quan thuế quản lý để thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, CS(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top