2191/TCT-TNCN năm 2015 vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------


Số: 2191/TCT-TNCN
V/v vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 496/CT-TNCN ngày 10/3/2015 và công văn số 1024/CT-TNCN ngày 04/5/2015 của Cục thuế tỉnh Ninh Bình vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân của Công ty TNHH Levis Strauss Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Mục II, Phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

- Tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ hướng dẫn trên và hồ sơ kèm công văn số 496/CT-TNCN và công văn số 1024/CT-TNCN, trường hợp Công ty TNHH Levis Strauss Việt Nam trả thu nhập cho người lao động (thu nhập đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân) như: tiền lương, tiền công, tiền điện, nước, các khoản lợi ích được hưởng và tiền thuê nhà công ty trả thay thì thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là tổng các khoản tiền lương, tiền công, tiền điện, nước, các khoản lợi ích được hưởng và tiền thuê nhà công ty trả thay (tiền thuê nhà theo số thực tế công ty trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền thuê nhà tại đơn vị).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Bình được biết./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top