2178/TCT-TNCN năm 2015 về thuế thu nhập cá nhân tại Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Chi nhánh Huế

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2178/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN tại Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Chi nhánh Huế

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 671/CT-TNCN ngày 12/2/2015 và công văn số 1858/CT-TNCN ngày 9/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế phản ánh vướng mắc về chứng từ, tài liệu khi thực hiện chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền thuế giả định của ông Eduardo Carlos Domiguez làm việc tại công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Chi nhánh Huế. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; thì:

Trường hợp ông Eduardo Carlos Domiguez được thực hiện chính sách cân bằng thuế (chính sách khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho cá nhân), đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Chi nhánh Huế thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2267/TCT-TNCN ngày 16/7/2013 của Tổng cục Thuế.

Đối với chứng từ, tài liệu liên quan để thực hiện trừ khoản tiền thuế giả định ra khỏi thu nhập làm căn cứ quy đổi của cá nhân gồm có:

+ Hợp đồng lao động (hoặc văn bản thỏa thuận, hoặc thư bổ nhiệm, ...) của cá nhân người lao động thể hiện việc người lao động được thực hiện chính sách cân bằng thuế (chính sách khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho cá nhân);

+ Các chứng từ thanh toán thu nhập của cá nhân (bao gồm cả Bảng thanh toán cân bằng thuế giả định (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Chi nhánh Huế;
- Vụ PC, HTQT, KTNB;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top