2162/TCT-CS về lập hóa đơn doanh nghiệp chế xuất có hoạt động chuyển quyền thuê lại mặt bằng

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2162/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1035/CT-TTHT ngày 02/04/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc lập hóa đơn đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) có hoạt động chuyển quyền thuê lại mặt bằng. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 1035/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh chưa trình bày cụ thể hoạt động chuyển quyền thuê lại mặt bằng của Công ty TNHH Woojeon & Handan Vina có phù hợp với các quy định pháp luật về đất đai và phù hợp với các quy định đối với doanh nghiệp chế xuất hay không.

Về trường hợp doanh nghiệp chế xuất có hoạt động chuyển nhượng quyền thuê lại mặt bằng, nếu việc chuyển nhượng quyền thuê lại mặt bằng của doanh nghiệp chế xuất là phù hợp với các quy định pháp luật về đất đai thì Tổng cục Thuế đã có công văn số 5892/TCT-CS ngày 30/12/2014 trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội và Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam về việc lập- hóa đơn đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất có hoạt động chuyển nhượng quyền thuê đất (bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ tình hình thực tế và các quy định liên quan để xem xét xử lý.Nơi nhận:- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top