2152/TCT-TNCN xác định người phụ thuộc của người nộp thuế thu nhập cá nhân

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------


Số: 2152/TCT-TNCN
V/v: Xác định người phụ thuộc của người nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 414/CT-TNCN ngày 30/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An phản ánh vướng mắc khi xác định người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012;

Căn cứ quy định tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN;

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN;

Ngày 14/4/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1396/TCT-TNCN lấy ý kiến của Bộ Y tế về việc xác định bệnh hiểm nghèo, bệnh cá nhân mắc phải không có khả năng lao động để xác định người phụ thuộc của người nộp thuế và nhận được ý kiến tham gia của Bộ Y tế tại công văn số 488/KCB-NV ngày 05/5/2015 (đính kèm).

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Y tế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Long An căn cứ tình trạng bệnh tật, khả năng lao động của cá nhân, nếu đủ điều kiện là người phụ thuộc thì tính giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế TNCN của người nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top