2075/TCT-CS năm 2015 vướng mắc về hóa đơn tự in

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2075/TCT-CS
V/v vướng mắc hóa đơn

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Trà lời công văn số 659/CT-HCQTTVAC ngày 30/03/2015 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc vướng mắc hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “1. Cơ quan thuế ban hóa đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

2. Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế tại điểm d khoản 1 Điều này là các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau:

a) Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác.

b) Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.

c) Doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

d) Doanh nghiệp có doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác mà chủ các doanh nghiệp này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan hệ liên kết sở hữu chéo chiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng doanh thu kinh doanh trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm quyết toán....”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 659/CT-HCQTTVAC ngày 30/03/2015 và công văn số 620/CT-HCQTTVAC ngày 24/03/2015 trả lời Công ty TNHH DV&TM Minh Huyền như sau:

Cục Thuế chưa chấp thuận cho Công ty TNHH DV&TM Minh Huyền được sử dụng hóa đơn đặt in do thuộc loại doanh nghiệp rủi ro cao về thuế, thuộc diện cơ quan thuế bán hóa đơn trong thời hạn 12 tháng và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Hết thời hạn 12 tháng, căn cứ và tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của Công ty và đề nghị của Công ty TNHH DV&TM Minh Huyền thì Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xem xét có văn bản thông báo Công ty chuyển sang tự tạo hóa đơn hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top