1954/TCT-CS năm 2015 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hóa đơn

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1954/TCT-CSV/v xử phạt về hoá đơn.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 299/CT-KTNB ngày 10/12/2014 của Cục Thuế TP Cần Thơ hỏi về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 21 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng như sau:

"1. Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:

d) Hoá đơn mất, cháy, hỏng theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư này.

2. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn sau:

- Hoá đơn không tiếp tục sử dụng do tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này.

Tại khoản 1 Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn như sau:

"1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó."

Tại điểm a khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn như sau:

"4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giaocho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này."

Tại điểm 2.a Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn phạt đối với hành vi chậm lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hoá đơn) cho cơ quan thuế:

"2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định."

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Cần Thơ, ngày 22/09/2014, nhânviên của Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh Cần Thơ đang in hóa đơn cho khách hàng thì bị kẹt máy in và khi rút ra khỏi máy in thì hóa đơn đã bị rách cả 03 liên nên nhân viên này bỏ hóa đơn này vào sọt rác, đồng thời lấy số hóa đơn kế tiếp in cho khách; đơn vị đã tổ chức tìm lại hóa đơn tại thùng rác nhưng không tìm thấy; ngày 30/09/2014, đơn vị lập báo cáo mất hóa đơn gửi cơ quan thuế.

Căn cứ hướng dẫn trên, Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh Cần Thơ bị phạt cảnh cáo đối với hành vi làm mất cácliên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (Chi nhánh đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) và bị phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm nộp báo cáo về việc mất hóa đơn nêu trên gửi cơ quan thuế theo quy định.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn đã mất trong trường hợp nêu trên theo quy định. Chi nhánh Công tyCổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh Cần Thơ chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về việc mất hóa đơn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC –BTC;
- Vụ PC, TVQT, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top