1886/TCT-TNCN vướng mắc về khấu trừ, kê khai thuế TNCN tại Hội sở Ngân hàng

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1886/TCT-TNCN
V/v Khấu trừ, kê khai Thuế TNCN tại Hội sở Ngân hàng

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015


Kính gửi:

Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
(Địa chỉ: số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Hà Nội )

Trả lời công văn số 2243/2015/TCCL-TCB ngày 06/4/2015 và công văn số 2831/2015/TCKH-TCB ngày 04/5/2015 của Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phản ánh vướng mắc về việc khấu trừ, kê khai thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) tại Hội sở, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 27, Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ và Điều 28, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định:

"1. Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập

2. Các loại thu nhập phải khấu trừ thuế:

...b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, kể cả tiền thù lao từ hoạt động môi giới;

e) Thu nhập từ trúng thưởng ; . . . "

- Tại Điều 26, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

- "Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lý thuế"

Tại điểm c, khoản 1, Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 27/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

"Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Hội sở ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi trả và hạch toán tập trung tại Hội sở các khoản chi: tiền thù lao, tiền lương, tiền công cho các cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động; thu nhập từ trúng thưởng cho cá nhân trúng thưởng thì Hội sở thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tổng cục Thuế trả lời Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam được biết ./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Duy Minh


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top