1840/TCT-CS năm 2015 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1840/TCT-CS
V/v: hóa đơn

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10764/CT-TTHT ngày 06/12/2014 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế TNDN quy định người nộp thuế TNDN là:

“d) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm:

- Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hoặc tổ chức, cá nhân khác;

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó.”

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vertura là doanh nghiệp chế xuất ký hợp đồng gia công với doanh nghiệp nước ngoài có thực hiện mua hộ nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị nhưng không tiến hành điều chỉnh đơn giá gia công bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị mua hộ.

Căn cứ quy định trên thì thông qua việc thực hiện Hợp đồng gia công, Công ty TNHH Vertura đã thay mặt doanh nghiệp nước ngoài thực hiện một phần hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài và đã tạo thành cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài, giá trị mua nguyên vật liệu không phải là đầu vào của doanh nghiệp.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét cụ thể để xác định nghĩa vụ thuế phù hợp./.Nơi nhận:- Như trên
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).,

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Nguyễn Vân Chi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top