1813/TCT-QLN năm 2015 về phạt chậm nộp tiền sử dụng đất

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1813/TCT-QLN
V/v phạt chậm nộp tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19614/CT-QLĐ ngày 17/4/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc phạt chậm nộp tiền sử dụng đất của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

- Khoản 1: “Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác".

- Khoản 4: “Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp có quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp theo mẫu số 01/MTCN (ban hành kèm theo Thông tư này) đối với thông báo mà mình đã ban hành".

Trường hợp của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam đề nghị miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất đối với Dự án “Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại” thuộc các trường hợp miễn tiền chậm nộp quy định tại Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (nêu trên).

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế phố Hà Nội rà soát hồ sơ của đơn vị nếu thuộc trường hợp nêu tại khoản 1 Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (nêu trên) thì hướng dẫn Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam lập hồ sơ theo khoản 3 Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (nêu trên) và gửi về Cục Thuế thành phố Hà Nội để được xem xét giải quyết./.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.Nơi nhận:- Như trên;
- Tổng cục Trưởng (để báo cáo);
- Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (đ/c: số 52 Quốc tử Giám, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, QLN (2b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CNTT
Trịnh Hoàng Cơ


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top