1635/TCT-CS hóa đơn đầu vào nhưng hóa đơn bị cơ quan Thuế thông báo không còn giá trị sử dụng

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1635/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8420/CT-TTHT ngày 12/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn trường hợp người mua nhận được hóa đơn đầu vào nhưng hóa đơn đã bị cơ quan Thuế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Về vấn đề này, ngày 15/01/2015 Tổng cục Thuế đã có công văn số 149/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Tiền Giang là cơ quan thuế quản lý DNTN Quảng cáo Nguyên Khang (người bán) có ý kiến báo cáo Tổng cục.

Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Thuế chưa nhận được ý kiến Cục Thuế tỉnh Tiền Giang. Tiếp theo công văn số 149/TCT-CS ngày 15/01/2015 đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang có ý kiến gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 6/5/2015.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top