1396/TCT-TNCN năm 2015 xác định bệnh hiểm nghèo, bệnh không có khả năng lao động

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1396/TCT-TNCN
V/v: Xác định bệnh hiểm nghèo, bệnh không có khả năng lao động

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Bộ Y tế

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN, Tổng cục Thuế gặp vướng mắc về việc xác định cá nhân mắc bệnh không có khả năng lao động hoặc cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo để thực hiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của người nộp thuế. Vấn đề này đã có hướng dẫn như sau:

- Tại điểm đ, điểm e, khoản 1, Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN có hướng dẫn:

“đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...)”.

- Ngày 24/1/2014, Tổng cục Thuế có hướng dẫn tại công văn số 336/TCT-TNCN “người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính là những người thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và không có khả năng lao động. Bệnh hiểm nghèo được áp dụng theo danh mục ban hành kèm theo công văn số 16662/BTC-TCT ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính”

Công văn số 16662/BTC-TCT ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính ban hành về Danh mục bệnh hiểm nghèo sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và ý kiến tham gia của Bộ Y tế.

Như vậy, cơ quan thuế và người nộp thuế đang vướng mắc khi xác định bệnh nào là bệnh hiểm nghèo, bệnh nào mà cá nhân mắc phải không có khả năng lao động để xác định người phụ thuộc của người nộp thuế. Trong trường hợp cụ thể như: bệnh về cột sống, đĩa đệm: trượt L3L4- thoát vị L4l5 đã phẫu thuật thay thân sống - nẹp vis cột sống thắt lưng (tại công văn số 414/CT-TNCN ngày 30/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An đính kèm) có được coi là bệnh hiểm nghèo, hoặc là bệnh khi cá nhân mắc phải thì cá nhân không có khả năng lao động hay không?

Tổng cục Thuế kính đề nghị Bộ Y tế có ý kiến về việc xác định bệnh nêu trên để Tổng cục Thuế có cơ sở thực hiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định của Luật thuế TNCN.

Ý kiến xin gửi về Tổng cục Thuế (Vụ Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân) theo địa chỉ số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 27/3/2015.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu VT, TNCN.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top