1376/TCT-CS năm 2015 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1376/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/CT-HCQTTVAC ngày 06/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải CD. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp, Công ty cổ phần dịch vụ vận tải CD gửi Thông báo phát hành hóa đơn đến Chi cục thuế huyện Mai Sơn ngày 3/11/2014, trong thời gian từ ngày 19/11/2014 đến ngày 30/11/2014 Công ty đã sử dụng 05 số hóa đơn giao cho khách hàng và đã kê khai, nộp thuế vào kỳ tính thuế Quý IV/2014. Do lỗi phần mềm quản lý ấn chỉ, ngày 22/12/2014 Chi cục thuế huyện Mai Sơn phát hiện Công ty không thuộc Chi cục Thuế Mai Sơn quản lý và trả lại thông báo cho Công ty. Ngày 05/01/2015, Công ty gửi Thông báo phát hành
hóa đơn đến Cục Thuế tỉnh Sơn La (cơ quan thuế quản lý trực tiếp). Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La kiểm tra tình hình thực tế tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải CD, nếu 05 hóa đơn nêu trên phản ánh đúng hoạt động mua bán hàng hóa của Công ty với khách hàng thì chấp nhận 05 hóa đơn trên được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top