1071075/TCT-TNCN kiến nghị phụ cấp thanh tra viên không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1185/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh

Hà Nội, ngày 3 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: ông Nguyễn Danh Phương
(Đ/c: Chi cục Thuế huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 48/PC-TTĐT ngày 23/01/2015 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc công dân Nguyễn Danh Phương phản ánh một số bất cập trong cách tính thuế GTGT, thuế TNCN đối với hộ kinh doanh và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có biện pháp điều chỉnh phù hợp với thực tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với kiến nghị về mức doanh thu chịu thuế

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 thì hộ kinh doanh đều áp dụng một ngưỡng doanh thu chịu thuế như nhau, không phân biệt ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Để đáp ứng mục tiêu công bằng trong chính sách thuế thì biểu thuế suất mới áp dụng từ 01/01/2015 đã quy định thuế suất khác nhau đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Về đề nghị của ông Phương, xây dựng nhiều ngưỡng doanh thu chịu thuế cho mỗi lĩnh vực, ngành nghề, đồng thời với việc áp dụng thuế suất khác nhau của từng lĩnh vực, ngành nghề sẽ dẫn đến phức tạp và không công bằng trong chính sách thuế.

2. Đối với kiến nghị về giảm trừ gia cảnh

Theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Luật số 71/2014/QH 13 thì cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu. Trong quá trình xây dựng Luật, để đáp ứng yêu cầu đơn giản, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi và phù hợp với thực tế người nộp thuế trong trường hợp này là hộ kinh doanh không có điều kiện áp dụng sổ sách kế toán, hoá đơn để xác định thu nhập. Tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Tài chính Ngân sách và Đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội quy định mức thu theo tỷ lệ trên doanh thu đảm bảo nguyên tắc đã bao gồm một mức cố định chi phí và giảm trừ gia cảnh.

Tổng cục Thuế trả lời để ông Nguyễn Danh Phương được biết./.Nơi nhận:- Như trên
- Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, TNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan
C:-/Users\user\Downloads\2015\1076_TCT-TNCN_270044.doc
C:-/Users\user\Downloads\2015\1075_TCT-TNCN_270043.doc
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top