1054/TCT-TNCN xử lý trùng chứng minh nhân 1053/TCT-TNCN năm 2015 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1054/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn xác minh thông tin và xử lý trùng chứng minh nhân dân trong cấp MST cho người phụ thuộc.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Trả lời công văn số 1040/CT-KK ngày 10/03/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn xác minh thông tin và xử lý trùng chứng minh nhân dân trong cấp MST cho người phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, điều 27, Chương III Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

“Điều 27. Đăng ký thuế, cấp mã số thuế

1. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho bản thân và cho mỗi người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.”

- Tại khoản 3, điều 3 chương I Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế hướng dẫn:

“3. Nguyên tắc cấp mã số thuế

Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, mã số thuế cấp cho người phụ thuộc cũng là mã số thuế cá nhân và được sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó hay các giao dịch phát sinh với cơ quan thuế (nếu có).

Trường hợp trong quá trình triển khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc có phát sinh việc trùng chứng minh thư nhân dân đề nghị Cục Thuế thực hiện quy trình xác minh trùng chứng minh thư nhân dân đã hướng dẫn tại công văn số 4313/TCT-CNTT ngày 21/10/2009 và công văn số 2871/TCT-CNTT ngày 03/8/2010 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn xử lý trùng chứng minh thư nhân dân trong triển khai đăng ký thuế cho cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ KK, CNTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN(2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan1053/TCT-TNCN năm 2015 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top