enemyvn

play football, chess, game :Dota,pes, drink with my friend

Chữ ký

Trên đời làm gì có đường, ngta đi nhiều rồi thành đường đấy thôi. Bước tiếp nào ......

Following

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
  2. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
Top