trích KH TSCĐ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ðề: trích KH TSCĐ

Đọc thêm cái này rồi quyết định trích hay không nè

Ngày 20/10/2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 203/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ).
Thông tư 203 ("TT 203") này có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 và thay thế Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 ("QĐ 206). Về cơ bản, TT 203 không có thay đổi lớn so với QĐ số 206, TT 203 bổ sung các qui định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 và sửa đổi cho phù hợp do Luật Doanh nghiệp Nhà nước sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/07/2010. (Từ ngày 01/07/2010, mọi loại hình doanh nghiệp đều hoạt động theo Luật Doanh nghiệp). TT 203 có một số điểm thay đổi cần lưu ý như sau:


Về phạm vi áp dụng

Chi phí khấu hao TSCĐ tính theo qui định TT 203 được sử dụng để xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN cho mọi doanh nghiệp. Doanh nghiệp Nhà nước không còn bắt buộc áp dụng Thông tư này khi lập báo cáo tài chính, hạch toán kế toán.

Về xác định nguyên giá của TSCĐ

So với QĐ 206, TT 203 bổ sung, làm rõ hơn:

● TSCĐ hữu hình mua sắm, bổ sung thêm: Trường hợp mua là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình, còn nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá mua cộng các khoản chi phí liên quan trực tiếp đưa TSCĐ vào sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp dỡ bỏ nhà cửa, vật kiến trúc để xây dựng mới thì giá trị quyền sử dụng đất ghi nhận như trên; nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới là giá quyết toán công trình, tài sản dỡ bỏ hạch toán theo qui định thanh lý TSCĐ.

● TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất: Theo QĐ 206, nguyên giá TSCĐ là giá thành thực tế cộng các chi phí. TT 203 phân biệt rõ hai trường hợp:

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng. Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán thì nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình.

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự sản xuất là giá thành thực tế cộng các chi phí.

● TSCĐ hữu hình do đầu tư xây dựng theo phương pháp giao thầu: nguyên giá là giá quyết toán công trình cộng các chi phí khác (không đổi so với QĐ 206). Bổ sung thêm: Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán thì hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán.

● TSCĐ được cho, tặng, nhận góp vốn, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa: Theo QĐ 206, Nguyên giá là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận cộng các chi phí mà bên nhận phải trả. TT 203 phân biệt rõ hai trường hợp:

- TSCĐ hữu hình được cho, tặng, do phát hiện thừa: nguyên giá là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp.

- TSCĐ hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp: nguyên giá là giá trị do các thành viên, cổ đông sáng lập định giá nhật trí; hoặc doanh nghiệp và người góp vốn thỏa thuận; hoặc do tổ chức chuyên nghiệp định giá và được các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

● TSCĐ được cấp, được điều chỉnh đến: Theo QĐ 206, nguyên giá là giá trị còn lại trên sổ sách của đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển cộng các chi phí; và QĐ 206 cũng có qui định riêng đối với tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp. TT 203 chỉ qui định: nguyên giá là giá trị còn lại trên sổ sách của đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển hoặc theo đánh giá thực tế của tổ chức định giá chuyên nghiệp cộng các chi phí.

● TSCĐ vô hình tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp: Theo QĐ 206, nguyên giá là các chi phí liên quan trực tiếp đến khâu thiết kế, khâu xây dựng, sản xuất thử nghiệm. TT 203 bỏ chi phí liên quan đến khâu thiết kế.

● TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất: cũng như QĐ 206, TT 203 chia ra làm hai trường hợp:

- Được giao đất có thu tiền sử dụng đất (QĐ 206 chỉ gọi là quyền sử dụng đất): nguyên giá là toàn bộ khoản chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng các chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, lệ phí trước bạ; hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhân góp vốn (không đổi so với QĐ 206)

- Thuê đất: thì tiền thuê đất được tính vào chi phí kinh doanh không ghi nhận TSCĐ vô hình (không đổi so với QĐ206, tuy nhiên bổ sung hai trường hợp):

+ Thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thì được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất.

+ Trả tiền thuê hàng năm thì hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng.

Trường hợp nguyên giá TSCĐ được thay đổi:

Theo QĐ206, nguyên giá TSCĐ được thay đổi theo trường hợp Đánh giá lại TSCĐ theo qui định của pháp luật, Nâng cấp TSCĐ, Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ. TT 203 vẫn giữ lại trường hợp ‚và và nói rõ hơn:
Đánh giá lại TSCĐ trong các trường hợp: Theo quyết định của cơ quan Nhà nước; tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, dùng tài sản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Đầu tư nâng cấp, sửa chữa TSCĐ

QĐ 206 qui định: Chi phí để nâng cấp TSCĐ được phản ánh tăng nguyên giá không đưa vào chi phí trong kỳ. Chi phí sửa chữa TSCĐ không tính tăng nguyên giá mà hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ không quá 3 năm. Đối với TSCĐ với trích trước tiền sửa chữa thì phải đảm bảo điều kiện “sau khi trích trước doanh nghiệp vẫn kinh doanh có lãi” và phải thông báo cho cơ quan thuế kế hoạch trích trước.

TT 203 qui định tương tự như QĐ 206 nhưng bỏ điều kiện v “sau khi trích trước doanh nghiệp vẫn kinh doanh có lãi”à không có qui định phải thông báo cho cơ quan thuế kế hoạch trích trước.

Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ

Về cơ bản nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ của TT tương tự như QĐ206, TT 203 bổ sung một số trường hợp được trích khấu hao và không được trích khấu hao (đã qui định và áp dụng theo các qui định về thuế TNDN – cụ thể là Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008). Ngoài ra, TT 203 còn hướng dẫn thêm như sau:

● TSCĐ sử dụng phục vụ phúc lợi cho người lao động (như nhà nghỉ giữa ca, nhà thay quần áo…) có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì căn cứ vào thời gian và tính chất sử dụng để trích khấu hao và thông báo cho cơ quan thuế.

● TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất, bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được, doanh nghiệp xác định trách nhiệm bồi thường. Chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản vài tiền bồi thường và giá trị thu hồi được, dùng quỹ dự phòng tài chính để bù đắp; trường hợp quỹ này không đủ để bù đắp thì tính vào chi phí.

● Đánh giá lại TSCĐ đã hết khấu hao để góp vốn, điều chuyển thì TSCĐ này phải được tổ chức định giá chuyên nghiệp xác định nhưng không thấp hơn 20% nguyên giá tài sản đó, thời gian trích khấu hao từ 3 đến 5 năm và phải đăng ký với cơ quan thuế.

● Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) thì phần chênh lệch tăng giữa giá trị ghi sổ sách không được ghi nhận là TSCĐ vô hình và được phân bổ không quá 10 năm.

Thẩm quyền phê duyệt phương án thay đổi thời gian sử dụng của TSCĐ

Theo QĐ 206, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là Bộ Tài chính. TT 203 chia làm hai trường hợp:

● Bộ Tài chính phê duyệt đối với các công ty nhà nước gồm: các công ty các Tập đoàn, Tổng công ty, các công ty con Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, các công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

● Sở Tài chính phê duyệt đối với công ty Nhà nước độc lập trực thuộc các Bộ, UBND tỉnh, các doanh nghiệp khác có trụ sở chính trên địa bàn.

Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian sử dụng không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi.

Thời gian sử dụng TSCĐ vô hình

TT 203 bổ sung: TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thời gian sử dụng là thời gian bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ (không tính thời gian gia hạn).

Về khung thời gian sử dụng các loại TSCĐ

Chỉ có thay đổi đối với: Máy móc, thiết bị dùng trong ngành khai khoáng: từ 5 năm đến 10 năm (QĐ 206 là từ 5 năm đến 8 năm); Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu xây dựng, đồ sành sứ, thủy tinh: từ 10 năm đến 20 năm (QĐ 206 là từ 6 năm đến 8 năm).

Về Danh mục các nhóm TSCĐ, bổ sung vào nhóm B – Máy móc, thiết bị công tác gồm 4 loại TSCĐ là Máy móc, thiết bị dung trong ngành lọc hóa dầu; Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí; ƒMáy móc, thiết bị xây dựng; „Cần cẩu.

Về tổ chức thực hiện

TT 203 bổ sung: Các cá nhân kinh doanh có TSCĐ đáp ứng đủ các qui định về quản lý TSCĐ qui định tại Thông tư này thì được trích khấu hao để tính thuế TNCN
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Vẫn trích khấu hao bạn ơi, không hoạt động Tài Sản vẫn hao hòm theo thời gian chứ bạn
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Tại điểm 5, điều 9 QĐ số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 quy định: “Việc trích khấu hao thôi trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà tài sản cố định tăng, giảm, hoặc ngừng tham gia vào hoạt động kinh doanh”.
căn cứ vào quyết định trên thì công ty của bạn vẫn trích khấu khao bình thường, vì công ty của bạn là tạm ngừng, chứ không phải ngừng.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

TSCĐ liên quan đến SXKD thì đều phải trích KH
 
Ðề: trích KH TSCĐ

có chứ tạm ừng sử dụng thì vẫn phải tính khấu hao binh thường chứ bạn.chỉ khi nào mà hết hạn sử dụng thì mới không trích khấu hao nữa.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

theo mình thì ts ngừng sử dụng nhưng vẫn còn đang trong thời gian được tính khấu hao thì vẫn trích bình thường nhưng ts chưa sử dụng đang nằm trong kho thì đâu được trích khấu hao. e nói vậy có đúng không các pác
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vẫn trích khấu hao bạn ơi, không hoạt động Tài Sản vẫn hao hòm theo thời gian chứ bạn
câu này bạn nói sai rồi! nếu theo như bạn nói thì tscđ mua về lưu kho nhưng chưa tham gia vào hđsx vẫn được trích khấu hao àh?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: trích KH TSCĐ

đúng vậy.ts ngừng sử dụng nhưng trong thời gian được trích khấu hao thì vẫn trích bình thường.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Mình nghĩ TSCĐ ngừng sử dụng nếu chưa nhập kho thì bạn vẫn phải quản lý,trích khấu hao bình thường. Chỉ khi nhập kho chuyển. thành hàng hóa thì bạn mới ko phải trích khấu hao nữa.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Vẫn trích khấu hao bình thuòng cả nhà ơi..theo qui định mới vẫn cho trích.
tính chi phí tùy theo moi truong hop
 
Ðề: trích KH TSCĐ

vẫn trích bình thường nếu là tạm ngừng sử dụng
 
Ðề: trích KH TSCĐ

cam on ban da qua tam toi minh dao nay cuoi nam nen minh hoi ban mot chut nen chua co nhieu thoi gian chia se cung cac ban, tu gio minh se quan tam nhieu hon
Thank!
Chuc tot dep
-----------------------------------------------------------------------------------------
con ve trich KH TSCD thi moi TSCD da tham gia vao qua trinh SX deu phai trich khau hao cho du TS do tam ngung ko tham gia vao qua trinh san xuat
 
Sửa lần cuối:
Ðề: trích KH TSCĐ

Warm_heart đã viết
Có 4 điều kiện là TSCĐ:
- Thời gian sử dụng trên 1 năm.
- Giá trị từ 10triệu đồng trở lên.
- Mang lại lợi ích kinh tế khi sử dụng TSCĐ.
- Nguyên giá phải rõ ráng (được xác định đáng tin cậy).
thuong_hd cho ý kiến nha.
Good luck!

Bạn đọc chuẩn mực kế toán số 03 đoạn từ đoạn 06 đến đoạn 12 nhé
thanh you bạn.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

cả nhà cho em hoi tí:Giả sử tháng 5 và tháng 6 có 30 ngày,
ví dụ: Tăng TSCĐ từ ngày 11/05/09 với nguyên giá 100tr, thời gian sử dụng là 3 năm
Thì bắt đầu trích khấu hao từ ngày 11/5/09 với mức khấu hao T5 là: 100tr*20/(3*360)=1.851.851đ.
Sang tháng 6/09 trích khấu hao là:100tr*30/(3*360)=2.777.777đ
vậy có đúng không? các bác có câu trả lời mail cho em với nhé (mail: cuncon_thongminh@yahoo.com)
 
Ðề: trích KH TSCĐ

em cũng nghĩ là cũng phải trích khấu hao như thuờng
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Theo mình thì vẫn trích khấu hao bình thường.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Cám ơn anh nhé. Nhưng TSCĐ ở đây là tham gia vào hoạt động kinh doanh không rơi vào trường hợp 2 anh đã nói.
Ở đây chỉ tạm ngừng sử dụng chứ không phải ngừng luôn thì sao hả anh?
Thanks!

với trường hợp này thì vẫn trích khấu hao bình thường thôi
:k6095867:
 
Ðề: trích KH TSCĐ

-----------------------------------------------------------------------------------------
theo em ở đây vẫn trích khấu hao vì doanh nghiệp chỉ ngừng hoat động thui do vậy trong thời gian này doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục tục trích khấu hao
 
Sửa lần cuối:
Ðề: trích KH TSCĐ

-----------------------------------------------------------------------------------------
theo em ở đây vẫn trích khấu hao vì doanh nghiệp chỉ ngừng hoat động thui do vậy trong thời gian này doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục tục trích khấu hao

Bạn để ý câuhỏi chứ, TSCĐ ngừng sử dụng chứ không pải công ty ngừng hoạt động.
Trong trường hợ này cái chắc là không trích khấu hao, khi nào sử dụng lại thì trích bình thường. Nhưng không bắc buộc, cũng tùy thuộc vào từng DN thôi.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

QĐ 206 hiện nay đã hết hiệu lực rồi bác ơi, kể từ ngày 01.01.2010 là áp dụng TT 203 ngày 20.10.2009 của Bộ TC
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top