trích KH TSCĐ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ðề: trích KH TSCĐ

Theo mình nghĩ trước kia công ty bạn đã mua TSCD và đưa vào sử dụng thì trước bạn cũng phải làm tríck khấu hao vậy, giớ công ty bạn muốn máy móc đó nghưng hoạt đông để bảo trì hay bảo dưỡng bạn vận phải trích khâu hao trừ khi là máy móc đó đã hư không hoạt động nữa và công ty bạn đã bán đi như vậy bạn không cấn phải trích khấu hao nữa
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Anh chi oi, e nho a chi giup e van de kho khan nay nhe: cty e mua một máy foto gia tri 25 trieu, bao hanh 4 nam thì cách phan bo dan la phan bo the nao, hach toan tai khoan No Co tai khoan nao vay anh chi.
mot tai san co dinh thi phai co gia tri tu 10 tieu tro len phai khong anh chi. neu duoi 10 trieu thi dua het vao tai khoan 153 phai k?
e cam on anh chi rat nhieu.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Cho mình hỏi ở cty mình TSCĐ ngừng sử dụng 1, 2 tháng thì có trích KH hay ko trích
........................................
trường hợp này vẫn phải trích khấu hao, vì tạm thời ngừng hoạt động chứ đâu phải ko sản xuất nữa đâu.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

TSCĐ ngưng sản xuất hoặc chưa sử dụng thì sẽ không trích KH
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Trích QĐ 206 như sau:
2. Những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không phải trích khấu hao, bao gồm:
- Tài sản cố định thuộc dự trữ Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý hộ, giữ hộ.
- Tài sản cố định phục vụ các hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp nhưư nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn,... được đầu tưư bằng quỹ phúc lợi.
- Những tài sản cố định phục vụ nhu cầu chung toàn xã hội, không phục vụ cho hoạt động kinh doanh của riêng doanh nghiệp nhưư đê đập, cầu cống, đường xá,... mà Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý.
- Tài sản cố định khác không tham gia vào hoạt động kinh doanh.

5. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà tài sản cố định tăng, giảm, hoặc ngừng tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Các TSCĐ ngừng hoặc chưa dùng thì không tham gia vào HDSXKD nên ko đc trích KH
Bạn tìm hiểu thêm nhé.

Cái này đúng, nhưng mình xin góp ý: thông tư 203 mới ra và sẽ áp dụng vào ngày 01/01/2010, là TS có iên quan đến hoạt dộng SXKD đã ghi tăng là phải trích, bất kể dùng hay chưa, hay ngừng sử dụng, và sẽ đưa vô CP khác phần KH đó
 
Ðề: trích KH TSCĐ

theo mình TSCD nếu ngừng sd thi sẽ ko phải trích khấu hao khi tiếp tục sd thi lại trích khấu hao.chi khi tham gia vào hoạt động kinh doanh thi mới phải trích khấu hao thui.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Theo em thì TSCD tạm ngừng sử dụng vẫn phải trích khấu hao.Chỉ không trích trong trường hợp ngừng sử dụng hẳn thôi
 
Ðề: trích KH TSCĐ

TSCD trong doanh nghiệp dùng để SXKD đã đăng ký thuế thì được quyền trích khấu hao dù đang hoạt động hay ngưng hoạt động tạm thời, trừ khi bạn thanh lý hoặc nhượng bán cho đơn vị khác thì không được khấu hao
 
Ðề: trích KH TSCĐ

MỤC III: QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH KHẤU HAO VÀ SỬ DỤNG TIỀN TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Điều 9: Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định:
1. Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích khấu hao. Mức trích khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.
Doanh nghiệp không được tính và trích khấu hao đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh.
Đối với những tài sản cố định chưa khấu hao hết đã hỏng, doanh nghiệp phải xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm đền bù, đòi bồi thường thiệt hại... và tính vào chi phí khác.
2. Những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không phải trích khấu hao, bao gồm:
- Tài sản cố định thuộc dự trữ Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý hộ, giữ hộ.
- Tài sản cố định phục vụ các hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp như nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn,... được đầu tư bằng quỹ phúc lợi.
- Những tài sản cố định phục vụ nhu cầu chung toàn xã hội, không phục vụ cho hoạt động kinh doanh của riêng doanh nghiệp như đê đập, cầu cống, đường xá,... mà Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý.
- Tài sản cố định khác không tham gia vào hoạt động kinh doanh.
Doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, theo dõi các tài sản cố định trên đây như đối với các tài sản cố định dùng trong hoạt động kinh doanh và tính mức hao mòn của các tài sản cố định này (nếu có); mức hao mòn hàng năm được xác định bằng cách lấy nguyên giá chia :)) cho thời gian sử dụng của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Nếu các tài sản cố định này có tham gia vào hoạt động kinh doanh thì trong thời gian tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tính và trích khấu hao vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Doanh nghiệp cho thuê tài sản cố định hoạt động phải trích khấu hao đối với tài sản cố định cho thuê.
4. Doanh nghiệp đi thuê tài sản cố định tài chính phải trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính như tài sản cố định thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp đi thuê tài sản cố định tài chính cam kết không mua tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.
5. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà tài sản cố định tăng, giảm, hoặc ngừng tham gia vào hoạt động kinh doanh.
6. Quyền sử dụng đất lâu dài là tài sản cố định vô hình đặc biệt, doanh nghiệp ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

có van tính khấu hao, chu dù tscđ mua ve khong su dung thì vẫn bị kh
 
Ðề: trích KH TSCĐ

ok!!!! vẫn tríh khấu hao.tui mới học xong môn TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP mà...nếu cần tui ghi hết cách tính khấu hao cho..hjhj
 
Ðề: trích KH TSCĐ

nếu là tạm ngừng chứ không phải là ngừng hẳn thì vẫn phải tính khấu hao như thường bạn à.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

Theo mình thì TSCD ngừng không tham gia vào hoạt dộng SXKD thi không trích KH, còn tạm ngừng tham gia thì vẫn trích KH như thường.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: trích KH TSCĐ

Trích QĐ 206 như sau:
2. Những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không phải trích khấu hao, bao gồm:
- Tài sản cố định thuộc dự trữ Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý hộ, giữ hộ.
- Tài sản cố định phục vụ các hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp nhưư nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn,... được đầu tưư bằng quỹ phúc lợi.
- Những tài sản cố định phục vụ nhu cầu chung toàn xã hội, không phục vụ cho hoạt động kinh doanh của riêng doanh nghiệp nhưư đê đập, cầu cống, đường xá,... mà Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý.
- Tài sản cố định khác không tham gia vào hoạt động kinh doanh.

5. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà tài sản cố định tăng, giảm, hoặc ngừng tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Các TSCĐ ngừng hoặc chưa dùng thì không tham gia vào HDSXKD nên ko đc trích KH
Bạn tìm hiểu thêm nhé.
em thấy cattien đưa ra ý kiến giống như trong quy định về việc trích KHTSCĐ
Việc trích và thôi ko trích KHTSCĐ được thực hiện từ ngày mà TSCĐ chính thức tăng, giảm or ngừng tham gia vào HĐSXKD.
 
Ðề: trích KH TSCĐ

theo mình thì vẫn phải trích khấu hao vì theo nguyên tắc thì mọi TSCD,BDS đầu tư hiện có của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh ( gồm cả tài sản chưa dùng, ko cần dùng, chờ thanh lý ) đều phải trích khấu hao theo quy định hiện hành bạn ah
 
Ðề: trích KH TSCĐ

mọi tscd đã tham gia vào quá trình hoạt động SXKD phải trích khấu hao bình thuong mặc dù ngung hoạt động, còn TSCD trong kho chua sd vào hoatj đọng SX thì chua trích kH
 
Ðề: trích KH TSCĐ

TSCĐ như bạn nói thì vẫn phải trích khấu hao chứ!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top