Thời điểm xác định Doanh thu tính thuế GTGT/ Thuế TNDN/ Doanh thu Kế toán

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Thời điểm xác định doanh thu tính thuế theo quy định của Thuế GTGT:
- Đối với Hàng hóa: là thời điểm bàn giao quyền sở hữu
- Đối với Dịch vụ: "...là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn"

1623058646675.png


Thời điểm xác định doanh thu tính thuế theo quy định của Thuế TNDN:
- Đối với Hàng hóa: là thời điểm bàn giao quyền sở hữu
- Đối với Dịch vụ: "…là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ"

Thời điểm xác định doanh thu theo quy định của Chuẩn mực Kế toán:
Hàng Hóa
: phải thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện:
(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; (Thuế chỉ quan tâm mục này)
(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Dịch vụ:
(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;
(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Theo quy định nêu trên chúng ta thấy được sự khác biệt ghi nhận doanh thu giữa thuế GTGT, thuế TNDN và Chuẩn mực, nếu chúng ta cứ làm theo chuẩn mực sẽ dẫn đến những trường hợp chưa ghi nhận doanh thu nhưng dưới góc độ thuế là phải ghi nhận rồi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top