Lỗi khi tách 1 sheets thành nhiều sheets trong VBA! Nhưng chỉ tạo được 1 sheet còn lại báo lỗi .Nhờ anh em hỗ trợ mình :( với

manhhung.th1

New Member
Hội viên mới
Hi mọi người ! Mình có 1 1 sheets muốn thành nhiều sheets nhưng lập trình lại báo lỗi "that name is already taken. try a different one"
1667697937193.png

1667697952111.png

Code :
Public Sub GPE()
Dim I, Arr, Dic As Object, Tem, Item As String, Wb As Object, Rng As Range, Ws As Worksheet
Application.DisplayAlerts = False
Application.ScreenUpdating = False
For Each Ws In Worksheets
If Ws.Name <> "ABC1" Then Ws.Delete
Next Ws
Set Wb = ActiveWorkbook
With Wb.Sheets("ABC1")
Set Rng = .Range(.[A11], .[K65000].End(3))
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Arr = .Range(.[K12], [K65000].End(3)).Value
For I = 1 To UBound(Arr)
Tem = Arr(I, 1)
If Tem <> Empty And Not Dic.exists(Tem) Then
Item = Tem
Rng.AutoFilter 11, Item
.Range(.[A1], Rng).SpecialCells(12).Copy
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
Sheets(Sheets.Count).Name = Item
Sheets(Item).[A1].PasteSpecial xlPasteValues
Sheets(Item).[A1].PasteSpecial xlPasteFormats
End If
Next I
.Activate
.AutoFilterMode = False
End With
Application.CutCopyMode = False
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top