Giúp sửa code tăng tốc độ

be09

Member
Hội viên mới
1/ Đưa cái hình mà muốn tăng tốc thì tôi không biết bạn muốn tăng kiểu gì, cái hình chẳng có quy luật nào cả.
2/ Muốn có quy luật thì thêm code duyệt qua vùng dữ liệu cột E, muốn Insert bao nhiêu dòng thì gõ con số vào từng Cell tương ứng trong cột E rồi chạy code, tùy theo con số trong cột E mà nó Insert thêm số dòng tương ứng..
 

TQChanh

Member
Hội viên mới
PHP:
Sub XoaDongTrungMa()
Dim Arr()
Dim Rws As Long, J As Long, Ma As Integer, Cot As Integer

With Sheets("GPE")
  Arr() = .[B4].CurrentRegion.Offset(1).Value
  ReDim dArr(1 To UBound(Arr()), 1 To UBound(Arr(), 2))
  For J = 1 To UBound(Arr())
    If Arr(J, 1) <> Ma Then
      For Cot = 1 To UBound(Arr(), 2)
        dArr(J, Cot) = Arr(J, Cot)
      Next Cot
      Ma = Arr(J, 1)
    End If
  Next J
  .[F3].Resize(, 4).Value = .[A3].Resize(, 4).Value
  .[F4].Resize(UBound(Arr()), UBound(Arr(), 2)).Value = dArr()
End With
End Sub
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top