Giảm giá hàng bán _ Sự tương đồng và khác biệt giữa pháp luật kế toán và pháp luật thuế

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Pháp luật kế toán về giảm giá hàng bán:

Theo Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài Chính:

- Tài khoản giảm giá hàng bán dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh và việc xử lý khoản giảm giá hàng bán trong kỳ kế toán. Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế.

- Theo nguyên tắc hạch toán tài khoản 521-Giảm giá hàng bán, khoản giảm giá hàng bán nếu đã giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn thì không được hạch toán vào tài khoản 521; Chỉ được phản ánh vào tài khoản 521 các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng và lập hoá đơn giao cho người mua (Giảm giá ngoài hoá đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất…

- Trong kỳ kế toán, Khoản giảm trừ hàng bán phát sinh thực tế được phản ánh vào bên Nợ của Tài khoản “ Giảm giá hàng bán”.

- Cuối kỳ kế toán, Trước khi lập báo cáo tài chính thực hiện kết chuyển tổng số tiền giảm giá hàng bán sang Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” hoặc tài khoản 512 “ Doanh thu bán hàng nội bộ” để xác định doanh thu thuần thực hiện trong kỳ

Pháp luật thuế về giảm giá hàng bán:

- Theo Khoản 2.8, Phụ lục 4 ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC: Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại thì bên bán và bên mua phải lập biên bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hóa, mức giá giảm theo hóa đơn bán hàng ( số ký hiệu, ngày, thàng năm của hóa đơn, thời gian) , lý do tăng (giảm) giá, đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh . Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh giảm giá bán, (không được ghi số âm(-), thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ tại hóa đơn số, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán kê khai điều chỉnh doanh số bán, thuế đầu ra.

- Khoản 5b Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC: "Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo."

- Theo Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC: “Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”

Như vậy, khoản giảm giá hàng bán có thể được ghi giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn hoặc lập hóa đơn điều chỉnh tương tự như đối với Chiết khấu thương mại.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top